Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 - 2022 "Podpora OV"

V roce 2009 byla v hl. m. Praze (dále jen „HMP“) započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější. Kromě toho technické a jiné nehumanitní obory byly na okraji zájmu žáků a jejich rodičů při volbě budoucího povolání. Cílem předkládaného dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022 (dále jen „Podpora OV“) je rozšíření a udržení aktivit, které byly realizovány v období 2014 až 2018, a které měly pozitivní vliv na nepříznivé faktory ovlivňující odborné vzdělávání.

Podpora OV navazuje na předchozí aktivity realizované v letech 2009 – 2017, zakotvené v těchto zásadních dokumentech:

1)    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016, schválený usnesením Zastupitelstva HMP č. 15/9 ze dne 29. 3. 2012.

2)    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020, schválený usnesením Zastupitelstva HMP č. 15/15 ze dne 31. 3. 2016.

3)    Dlouhodobý plán podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010 až 2013, schválený usnesením Zastupitelstva HMP č. 35/42 ze dne 26. 3. 2010.

4)    Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita ŘEMESLO ŽIJE! II, který byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 40/110 ze dne 16. 9. 2010.

5)    Systém Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017 a Vzorový stipendijní řád motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 1430 ze dne 17. 6. 2014.

6)    Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita ŘEMESLO ŽIJE! III, který byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 9/7 ze dne 10. 9. 2015.

Podpora OV je nastavena do souladu s realizací Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy (dále jen „KAP“), jež byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP
č. 21/33 ze dne 15. 12. 2016. Aktivity Podpory OV KAP v některých případech doplňují, či jsou součástí přímých opatření zahrnutých do realizace KAP.

Cílem Podpory OV není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání na území HMP, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizovány zejména v období let 2014 až 2018 s pozitivním dopadem na podporu a rozvoj odborného vzdělávání a které přispěly a přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Uvedené aktivity byly dále vyhodnoceny jako udržitelné na roky 2018 – 2022. V neposlední řadě je cílem je udržet v povědomí škol, žáků a veřejnosti kampaně HMP na podporu odborného školství a polytechnického vzdělávání „Řemeslo žije!“ a „Odbornost žije!“.

Dokument Podpora OV obsahuje přehled aktivit pro podporu odborného vzdělávání, jejich popis, termínový harmonogram a rámcový finanční rozpočet pro jednotlivé aktivity. K realizaci některých aktivit bude přizvána v případě potřeby ke spolupráci Hospodářská komora ČR nebo Hospodářská komora hl. m. Prahy a další partneři zastupující zaměstnavatele, či společenstva (například cechy).

Aktualizaci aktivit Podpory OV bude provádět odbor SML dle aktuální potřeby a na základě relevantních požadavků zapojených aktérů v oblasti vzdělávání.

Vloženo: 14.08.2014 | Aktualizováno: 24.05.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 10966 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021