Prohlášení o ochraně soukromí

  Základní ustanovení

  Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 tímto vydává podmínky a prohlášení pro používání magistrátního webu magistrat.praha-mesto.cz (dále jen „Město“ a “Podmínky“).

  Magistrátním webem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky přístupné z adresy magistrat.praha-mesto.cz (dále jen „ Portál“).

  Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek magistrat.praha-mesto.cz je Město, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Obsah webových stránek magistrat.praha-mesto.cz je chráněný autorským právem a obsahuje texty, obrázky a grafiky některých třetích stran, které jsou používány s jejich svolením. Jejich užití v rozporu s právními předpisy je zakázáno. Upozorňujeme uživatele, že v případě zájmu o reprodukci či jiné použití obrázků/grafiky z těchto webových stránek, je potřeba získat svolení od držitele autorských práv.

  Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání magistrátního webu se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví magistrátní web (dále jen uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na  webovou stránku magistrat.praha-mesto.cz.

  Odpovědnost Provozovatele

  Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách magistrat.praha-mesto.cz. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci internetových stránek magistrat.praha-mesto.cz, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání  zabránit (viz dále – Třetí strany).

  Ochrana osobních údajů

  Přístup do některých sekcí nebo využití některých služeb na internetových stránek magistrat.praha-mesto.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

  V některých případech spolupracuje Město s třetími stranami, kterým je nutné některé osobní údaje zpřístupnit. V případě, že Město chce tyto osobní údaje zpřístupnit a zákon takový souhlas vyžaduje, bude uživatel o takový souhlas požádán, např. při uzavírání smlouvy.

  Shromažďování údajů a informací

  Za účelem zlepšení obsahu a použitelnosti těchto webových stránek Město automaticky shromažďuje od svých uživatelů několik kategorií informací. Tyto informace obsahují následující:

  1. IP (Internet Protocol) adresa uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělenou IP adresu.
  2. Plné doménové jméno uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělené doménové jméno.
  3. Používaný typ prohlížeče (jako je například: Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na uživatelově počítači.
  4. Datum a čas, kdy uživatel navštívil stránky.
  5. Webové stránky, které byly navštíveny v rámci internetových stránek magistrat.praha-mesto.cz, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích.
  6. Jedinečné adresy URL stránek navštívených před magistrat.praha-mesto.cz (lze-li identifikovat), pokud se uživatel nepřipojil přímo na magistrat.praha-mesto.cz, nebo je nepoužívá jako domovskou stránku.

  Město používá tyto informace, aby identifikovalo výkonové potřeby na místě instalace, zajistilo kompatibilitu s technologií používanou návštěvníky magistrat.praha-mesto.cza všeobecně doplnilo a vylepšilo služby nabízené na magistrátním webu. Aby bylo těchto cílů dosaženo, Město jednou za měsíc provádí statistickou analýzu dat, které shromažďuje.

  Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu webových stránek.

  Informace poskytované magistrátním webem magistrat.praha-mesto.cz

  Při používání/práci na magistrátním webu uživatel může dobrovolně podat Městu informace, kromě jiného elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním a podáním elektronického formuláře.

  Takto dobrovolně podané informace jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity Městem při plnění povinností a/nebo závazků ke svým občanům. Účely, pro které mohou být použity dobrovolně podané informace, zahrnují například následující:

  1. Usnadňují zodpovězení žádosti o informaci, která není dostupná na magistrat.praha-mesto.cz.
  2. Řešení problému, který byl ohlášen Městu prostřednictvím magistrat.praha-mesto.cz.
  3. Zveřejnění takové informace na základě žádosti vznesené podle práva o svobodě informací nebo soudního příkazu, pokud tato informace není právně chráněna.

  Město neshromažďuje data pro komerční nebo obchodní účely. Město třetí straně nepronajme, neprodá ani se třetí stranou nevymění osobní údaje uživatelů (tj. údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., které identifikují uživatele jako konkrétní osobu) bez výslovného souhlasu uživatele. Město neposkytuje informace o kreditních kartách nebo jiné osobní finanční a platební údaje, kromě informací nezbytných pro provedení transakcí kreditní kartou či jinou formou, nebo za výslovného souhlasu příslušného uživatele. Veškeré používání finančních informací Městem se řídí směrnicemi o postupu při finančních záležitostech.

  Zabezpečení/bezpečnost

  Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například osobní a provozní údaje uživatele) jsou uživateli na našich portálech zpřístupněny pouze po jeho předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů. V těchto případech má uživatel možnost obdržet či si vytvořit heslo pro přístup nebo podání osobních informací. Heslo by nemělo být nikomu prozrazováno a Město nikdy nepožádá uživatele o heslo v telefonním hovoru, faxu, e-mailu nebo jiné nestandardní formě komunikace. Jakmile uživatel ukončí aplikaci nebo aplikace chráněné heslem, musí příslušnou stránku opustit. Je-li pro přístup ke zmíněným heslem chráněným stránkám používán veřejně přístupný prohlížeč, uživatelé musí zavřít celou práci, a pokud možno pročistit všechny dočasné vyrovnávací paměti nebo jiná místa, kde by toto heslo mohlo být uloženo.

  S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, ve snaze udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací, byly zavedeny odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace.

  Cookie

  Tyto webové stránky obecně nepoužívají “trvalé“ soubory cookie.

  "Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. Město používá “Dočasné“ soubory cookie na některých částech magistrátního webu a tyto dočasné soubory cookies po ukončení práce a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na disku počítače.

  Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na stránkách www.praha.eu dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

  Webová návěští

  Město na svých webových stránkách ani v žádném html e-mailu vytvořeném nebo jinak zaslaném od magistrat.praha-mesto.cz. nepoužívá webová návěští pro žádné jiné účely než identifikaci použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek, zajištění kompatibility s technologií používanou návštěvníky Portálu a všeobecné doplnění a vylepšení služeb nabízených na Portálu.

  Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači návštěvníka stránek číst určité typy informací, například číslo souboru cookie návštěvníka, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že odmítnete odpovídající soubory cookie.

  Děti

  Žádné aplikace na Portálu specificky nevyžadují informace od nezletilých ani se nesnaží zjistit, jestli je návštěvník nezletilý. Jelikož takové informace nebudou specificky identifikované jako informace od nezletilých, uživatelé Portálu si musí být vědomi, že se s osobními informacemi podanými Portálu nezletilými bude zacházet stejným způsobem jako s informacemi podanými dospělým.

  Město pevně věří, že dozor rodičů je důležitý faktor při používání internetu nezletilými. Proto Město žádá rodiče, aby pomáhali a radili svým dětem, pokud mají poskytnout kterékoliv osobní informace online. Město dále požaduje, aby děti žádaly o povolení rodičů, než poskytnou jakékoliv informace online.

  Třetí strany

  Odkazy na webové servery třetích stran, které mohou být obsaženy na Portálu.,jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tím Portál. Město nepřezkoumává tyto webové stránky třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od přístupu Města. Webové stránky třetích stran nepodléhají schválení Města a Město nečiní ohledně těchto serverů žádná prohlášení a za obsah těchto stránek nemůže být odpovědno. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím stránek nesouvisejících třetích stran, se nevztahují tyto Podmínky a prohlášení o ochraně soukromí. Před zadáním osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí dané organizace. Některé jiné organizace se mohou rozhodnout sdílet osobní data s Městem; toto sdílení se řídí zásadami ochrany soukromí příslušné společnosti.

  Provozovatel stránek magistrat.praha-mesto.cz. si vyhrazuje právo příležitostně změnit podmínky tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.

  Vloženo: 30.04.2007 | Administrator | Přečteno: 78753 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021