Způsob spolupráce Hlavního města Prahy a DofE

Radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral 29. 10. 2019 za hlavní město podepsal Memorandum o vzájemné spolupráci při podpoře volnočasových aktivit a pomoci získání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí s The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. (DofE). Memorandum bylo uzavřeno na dobu tří let.

Více zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mesto_podepsalo_memorandum_o_podpore.html

Článek I.    Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

DofE je globální komplexní vzdělávací program pro mladé lidi, který funguje napříč 130 zeměmi světa a je zaštítěn a dlouhodobě podporován britskou královskou rodinou. V České republice se programu DofE zúčastňuje okolo 3800 účastníků ročně ve 190 vzdělávacích institucích. Program je přístupný všem mladým lidem ve věku 13 – 24 let bez ohledu na jejich sociální postavení či zázemí a funguje na principu plnění 4 provázaných aktivit – pohyb, dobrodružná expedice, dobrovolnictví a rozvoj talentu – ve třech úrovních. Splnění každé úrovně – bronzová (6 měsíců), stříbrná (12 měsíců) a zlatá (18 měsíců) vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu DofE. Program také přispívá k dalšímu vzdělávání učitelů a pracovníků s dětmi a mládeží prostřednictvím vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT (Základní a Expediční školení, č.j. MSMT-13220/2017-1-74).

Článek II.    Spolupráce HMP a Národního centra DofE:

Na území hl. m. Prahy pobývá více jak 150 tisíc mladých lidí ve věku 13 – 24 let, tedy potenciálních účastníků programu. Velká část z nich se vzdělává nebo realizuje své volnočasové aktivity v některé z organizací, které jsou zřizovány nebo finančně podporovány Hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“) a které mohou snadno vstoupit do programu DofE. V do června roku 2019 bylo v hl. m. Praze do programu zapojeno 19 institucí zřizovaných HMP, z toho bylo 17 středních škol a dva domy dětí a mládeže (dále jen „DDM“) (střední školy a DDM dohromady dále jen „příspěvkové organizace HMP“). V těchto institucích s DofE spolupracuje přes 70 učitelů a dalších pracovníků s mládeží. Do roku 2020 je předpoklad rozšíření sítě center DofE až pro 50 škol a 10 DDM.

DofE zajišťuje:

 • systematickou a dlouhodobou podporu pro zapojené školy a školská zařízení a jejich pedagogické pracovníky,
 • pravidelné konzultace a konzultační návštěvy regionálního manažera DofE,
 • unikátní DofE aplikace na monitoring pokroku účastníků programu DofE a on-line správa programu,
 • dlouhodobý rozvoj pedagogů a pracovníků s mládeží ve formálním i neformálním vzdělávání (poskytování školení akreditovaná MŠMT – základní, expediční, nadstavbová),
 • motivační akce pro pedagogické pracovníky, vedoucí, pracovníky s mládeží, trenéry a firemní dobrovolníky (workshopy na sdílení dobré praxe, setkání aktivní učitelů, speciální školení v klíčových kompetencích apod.),
 • mezinárodní výměnné pobyty a školení pro vedoucí v programu,
 • možnosti čerpání finančních prostředků z Fondu DofE na podporu sociálně slabých a jinak znevýhodněných mladých, žáků a studentů,
 • organizace slavnostních ceremonií a předávání certifikátů.

Článek III.  Finanční podpora HMP:

Oddíl 3.01    Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci zřízené HMP

HMP může za přesně vymezených podmínek, v souladu s platnou legislativou finančně podpořit své příspěvkové organizace účelovým příspěvkem zřizovatele. Příspěvkové organizace HMP mohou příspěvek zřizovatele využít pouze v souladu s platnými právními předpisy, se směrnicemi a nařízeními zřizovatele a vlastními vnitřními předpisy upravujícími zejména zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací HMP a dalších platných právních předpisů.

(a)    Žádost o příspěvek

Příspěvková organizace zřízená HMP, která prostřednictvím svého statutárního orgánu projeví vůli zapojit se do Programu, může požádat o příspěvek zřizovatele na realizaci programu DofE prostřednictvím žádosti. Žádost bude podána k věcně příslušnému odboru Magistrátu hlavního města Prahy, jímž je Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen odbor „SML“).

(b)    Posouzení žádosti

Žádost by měly příspěvkové organizace HMP předkládat zejména v případě, kdy nemají dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů související s účastí v programu DofE pro příslušný kalendářní rok. Žádost bude posouzena odborem SML s jedním z možných výsledků: lze plně vyhovět žádosti / lze vyhovět žádosti částečně / nelze vyhovět žádosti. Žádosti budou doručovány odboru SML do stanoveného termínu, který udává Oddíl 3.02 této přílohy č. 1 Memoranda.

(c)    Finanční spoluúčast školy

Škola se na realizaci programu DofE bude podílet alespoň 50% celkové výše nákladů na realizaci.

(d)    Příspěvek zřizovatele

Účelový příspěvek zřizovatele bude moci příspěvková organizace primárně využít na poplatek za licenci k účasti na programu DofE, přičemž výše úhrady za licenci v případě střední školy/vyšší odborné školy činí 5 200 Kč a v případě domu dětí a mládeže/střediska volného času činí 2 600 Kč.

Další možnosti, na které budou moci příspěvkové organizace HMP čerpat účelový příspěvek zřizovatele:

 • Poplatek za proškolení jedné osoby (vedoucího) příspěvkové organizace ve výši 800 Kč.
 • Příspěvek pro jednu příspěvkovou organizaci/centrum DofE na pořízení expedičního vybavení ve výši maximálně 10 000 Kč (vybavení zůstane v majetku p.o., resp. HMP).

Je předpokladem, že se do programu DofE zapojí až 50 středních škol a až 10 DDM.

HMP primárně poskytne příspěvkovým organizacím příspěvky na uhrazení licencí k účasti na programu DofE a poplatky za proškolení vedoucích center DofE v rámci příspěvkové organizace zřízené HMP a to za předpokladu, že žádosti bude vyhověno a že k tomu bude mít odbor SML disponibilní finanční prostředky.

V případě, že bude možné na základě disponibilních finančních prostředků poskytovat další příspěvky pro realizaci programu DofE, budou nejprve uspokojovány žádosti příspěvkových organizací na expediční vybavení.

Příspěvkové organizaci HMP nevzniká žádné právo na přiznání jakéhokoliv výše uvedeného příspěvku zřizovatele.

Oddíl 3.02    Termíny předkládání žádostí příspěvkových organizací HMP o příspěvky:

První možný termín pro předložení žádosti příspěvkové organizace o případnou podporu bude ode dne platnosti a účinnosti Memoranda do šedesáti kalendářních dnů.

Další žádosti o případnou podporu budou sbírány nejpozději k 15. 2. příslušného kalendářního roku. V odůvodněných případech bude možné podat žádost příspěvkovou organizací HMP v mimořádném termínu.

Článek IV.  Přínosy programu DofE:

Oddíl 4.01    Přínosy pro mladé

 • rozvoj všestrannosti, odolnosti, vytrvalosti, adaptability a sebedůvěry,
 • aktivní a smysluplné trávení volného času,
 • rozvoj kritického a kreativního myšlení, schopnosti řešit problémy, posílení leadershipu,
 • posílení přátelství a vztahů v kolektivu,
 • zlepšení komunikačních dovedností a týmové spolupráce,
 • získání zkušeností v outdoorových aktivitách, poskytování první pomoci, jednání v krizových situacích,
 • prevence a snížení násilí a šikany,
 • příprava na život a kariéru,
 • zapojení do mezinárodní komunity, zisk prestižního certifikátu,
 • podpora sociálně slabých či jinak znevýhodněných mladých lidí mají možnost čerpat ze Sociálního fondu DofE.

Oddíl 4.02    Přínosy pro vzdělavatele

 • realizace globálního neformálního programu osobního rozvoje žáků,
 • zlepšení vztahu mezi žákem a učitelem,
 • nástroj k posílení motivace pedagogů i žáků,
 • zapojení méně aktivních žáků, propojení jednotlivých ročníků,
 • smysluplné naplňování RVP,
 • další vzdělávání pedagogů, školení akreditovaná MŠMT,
 • rozvíjení spolupráce a partnerství s dalšími vzdělávacími institucemi v ČR i zahraničí,
 • všestranný rozvoj a tmelení kolektivu v organizacích jako sportovní kluby, dětské domovy a DDM,
 • moderní aplikace na monitoring programu.

Oddíl 4.03    Celkové přínosy pro region

 • podpora prestižního mezinárodního vzdělávacího programu pod záštitou britské královské rodiny,
 • podpora globální organizace neformálního vzdělávání, mezinárodní přesah (tzv. „The Big 6“),
 • zvýšení sociálních a praktických kompetencí mladých, zapojení do komunitního života, vedení mladých k samostatnosti, odpovědnosti, adaptabilitě,
 • propagace v místních, národních a regionálních médiích,
 • lokální, národní a globální slavnostní předávaní ocenění, umožňující propojení mladých lidí s významnými osobnostmi,
 • zástupci města jsou zváni na významné a zajímavé události a akce Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu s účastí členů britské královské rodiny.

Oddíl 4.04    Souvislost DofE a rámcového vzdělávacího programu

Program DofE svými hodnotami se některými parametry odráží v rámcových vzdělávacích programech jak pro základní, tak pro střední školy a gymnázia. Nejvíce se principy programu DofE odrážejí ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět či Osobní a sociální výchově. Dovednosti, které rozvíjí, pak primárně spadají do kompetencí sociálních a personálních, kompetencí k podnikavosti a občanských kompetencí. Účast v programu mimo jiné podporuje utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti; posuzování fyzických a duševních možností a schopnosti sebereflexe; stanovování si cílů a priorit s ohledem na osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky; motivaci k dosažení úspěchů; uvědomění si hodnoty lidské spolupráce.

KE STAŽENÍ:

ŽÁDOST PRO ŠKOLY

INFORMACE O SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM

Vloženo: 13.11.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1308 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021