Základní vzdělávání

Základní vzdělání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V souladu s §178 zákona č. 561/2004 Sb. o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy (viz . obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol).

Základní školv v Praze, které poskytují kurz pro získání základního vzdělání

Název školy

Tel.

Základní škola, Praha 2, Botičská 8

224 918 843

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

222 782 169

Základní škola Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181/2, Praha 4 - Libuš

242 446 611

Kurz pro získání základního vzdělání je zřízen v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vzdělávání je organizováno v dálkové formě jako samostatné studium s konzultačními hodinami  v rámci školního roku.
  • Do kurzu jsou přijímáni uchazeči, kteří nedokončili úplné základní vzdělání.

Charakteristika základních škol v hl. m. Praze

Na území hl. m. Prahy zřizuje z celkového počtu 57 městských částí základní školy 49 městských částí.

Dalšími zřizovateli na území Prahy jsou soukromé subjekty a církev a dále kraj HMP, který zřizuje ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Seznam škol na území hl. m. Prahy

Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 25.06.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 32393 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021