Základní umělecké vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základních uměleckých školách (ZUŠ) a poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. ZUŠ mají významný podíl na formování osobnosti svých žáků, rozvíjejí jejich individuální schopnosti a talent, vytvářejí a formují jejich umělecké vnímání a cítění. Organizace studia je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výsledky výchovy a vzdělávání v ZUŠ stejně jako personální  a materiální podmínky pro výuku jsou hodnoceny Českou školní inspekcí.

Charakteristika základních uměleckých škol v hl. m. Praze

Hlavní město Praha na svém území zřizuje celkem 27 ZUŠ. Rozšiřováním počtu odloučených pracovišť zlepšují školy dostupnost uměleckého vzdělávání i v okrajových částech města. V ZUŠ zřizovaných HMP vzdělává přes 25 tis. dětí a mládeže od 5 let až po studenty vysokých škol.

Školy zpravidla organizují všechny typy studia: přípravné studium, základní studium
I. stupně, základní studium II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé. Pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ je nutné úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Úkolem ZUŠ je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé, odborně je vzdělávat a připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření.

Žáci ZUŠ a jejich učitelé se prezentují na četných koncertech, výstavách a vystoupeních. Podílejí se tak se na kulturním životě nejen Prahy, ale i městských částí, ve kterých mají své sídlo. HMP spolu s odborem školství, mládeže a sportu pořádají již tradiční společné prezentační akce všech ZUŠ zřizovaných městem.

Praha investovala do zlepšení stavu budov, včetně opatření na snížení jejich energetické náročnosti, v letech 2001 – 2007 celkem 230 milionů korun.

Velmi dobrých výsledků dosahují žáci ZUŠ každoročně v celostátních uměleckých soutěžích, účastní se řady festivalů a přehlídek v zahraničí (na podporu realizace je možné využívat každoročně vypisované grantů v oblasti volného času dětí a mládeže).


Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

Přehled podoblastí:

Přehled základních uměleckých škol zřizovaných hl.m. Prahou
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 22267 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021