Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání v mateřských školách se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitel na základě předem stanovených kritérií.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Charakteristika mateřských škol v hl. m. Praze

Z 57 městských částí v působnosti hlavního města Prahy je zřizovateli mateřských škol 52 městských částí.

Dalšími zřizovateli na území Prahy jsou soukromé subjekty a církev a dále kraj HMP, který zřizuje MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Seznam škol na území hl. m. Prahy

Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 30973 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021