konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Parléřova

  Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  Mateřské školy Parléřova

  se sídlem Parléřova 47/2a, 169 00 Praha 6 – Hradčany

  s předpokládaným jmenováním od 1. září 2020.

  Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ:

  plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1 a § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., odborná kvalifikovanost podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., a organizační a řídící schopnosti. K podepsané přihlášce uchazeč/uchazečka přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším více semestrálním vzdělávání), doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení, podepsaný strukturovaný životopis, podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran normostrany formátu A4), výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců), u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději do 30.07.2020 včetně. Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz MŠ Parléřova neotevírat“.

  Schváleno usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1518/20 ze dne 26.05.2020.
  Vloženo: 28.05.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 948 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021