Školní obědy dostupné pro každé dítě IV

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení již 5. výzvy pro Specifický cíl I Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_19_009. Hlavní město Praha bude v této výzvě  žadatelem/příjemcem a školy (týká se pouze MŠ, ZŠ a prvního stupně víceletých gymnázií) budou v roli partnera projektu s finančním příspěvkem.

Podrobné informace naleznete na stránkách MPSV:  https://www.mpsv.cz/cs/25990

Hlavním cílem projektu je:

·    zajistit dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky

Popis podporovaných (povinných) aktivit:

·    nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi, které zajišťují stravování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.

·    stravné je hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné legislativy ve vnitřních dokumentech školy (školní řád/vnitřní řád zařízení školního stravování) zapojených do projektu. V případě, že zařízení školního stravování/škola pořizuje potraviny prostřednictvím veřejných zakázek, postupuje dle pokynů v příslušné kapitole Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I.

·    podpořeným dětem/žákům, které navštěvují zařízení školního stravování, zapojeným do projektu, je poskytována strava v rozsahu a kvalitě/nutričním složení jak je stanoveno platnou legislativou.

·    u partnerských organizací náklady na administrativní činnosti vyplývající z poskytování pomoci osobám z cílové skupiny, tedy dětem/žákům, ve výši 5 % z hodnoty schváleného rozpočtu alokovaného na nákup potravin. Popis aplikace procentního paušálu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I.

Způsobilé výdaje:

·    na přímé náklady projektu, tj. nákup potravinové pomoci (ve formě surovin pro přípravu stravného), které se vykazují pomocí jednotkových nákladů-ceny stravného uvedeného ve vnitřním předpise školy nebo zařízení školního stravování

·    na režijní náklady - ve formě paušálu, který bude ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu jednotlivého partnera. Tento paušál může být využit na úhradu nákladů spojených s administrativou projektu a jeho úhrada se ŘO nevykazuje.

Neuznatelné náklady projektu:

·    čipové karty

·    úroky z dlužných částek,

·    poskytování infrastruktury,

·    výdaje za použité zboží,

·    daň z přidané hodnoty, kromě případů, kdy je podle vnitrostátních právních předpisů neodpočitatelná

·    poplatky vzniklé na bankovních účtech příjemce a partnera

Poznámka:

·    Dále partner s finanční účastí není oprávněn vyžadovat uhrazení nákladů za čipy od rodičů, ani požadovat zálohu na tento čip, projekty podporované z programu FEAD neumožňují jakoukoliv finanční účast rodičů či potencionálních strávníků. 

·    Pokud nemá partner svoji vlastní jídelnu je možné popisované aktivity realizovat na základě objednávky u smluvní jídelny.

Informace pro zřizovatele škol:

·    dotační vztah mezi příjemcem a partnerem projektu je v režimu zákona č.250/2000 Sb. Přijatá dotace od poskytovatele je pro příjemce (kraj) příjmem jeho rozpočtu podle § 8 odst.1 písm. f) zákona č.250/2000 Sb. Příjemce po schválení zastupitelstva či rady uzavírá se svými partnery Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem. Výdaje těmto partnerům jsou výdajem z rozpočtu kraje dle § 10 odst.1 písm. e) zákona č.250/2000 Sb., protože je potřebné dotaci poslat prostřednictvím rozpočtu zřizovatele partnera.

·    smlouva o partnerství s finanční účastí obsahuje přílohu, kterou musí partnerovi s finanční účastí potvrdit zřizovatel: Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu – formulář naleznete viz níže

·    Není-li smluvní stranou (Partner) právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí bude Příjemce finanční podporu poskytovat bezhotovostním převodem na účet Partnera

Informace pro budoucí partnery (MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia):

Odhad potencionálních strávníků

·    pro odhad počtu potencionálních žáků, kteří by se mohli zapojit do tohoto projektu je dobré využít metodiku od MPSV – příloha viz níže„ Vodítko pro třídního učitele“

·    MPSV si je vědomo, že z důvodu ochrany osobních údajů, není zcela přípustné přímé oslovení rodičů žáků, proto bude odhad potencionálních strávníků nepřesný, je vhodné si vytvořit dostatečnou rezervu a toto číslo navýšit. Cílová skupina: děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi

Podklady k zapojení (rozpočet, identifikace partnera, odhad strávníků):

·    Viz níže naleznete jednoduchou tabulku/rozpočet/identifikace s názvem „ Podklad pro zapojení školy“, tento dokument je nutné vyplnit (vyplňují se pouze bílá pole, šedivá jsou nastavena, tak, aby bylo vše dopočteno automaticky), včetně povinných identifikačních údajů:  název organizace musí přesně odpovídat názvu vedený ve š. rejstříku, číslo bankovního účtu, název banky atd.

·    Dokument názvem „Podklad pro zapojení školy“ je důležitý k budoucímu podpisu partnerské smlouvy (povinná příloha partnerské smlouvy) a bez těchto údajů Vás nelze zařadit do žádosti o finanční podporu k projektu v systému ISKP+14

·    Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem  + povinné přílohy budou k dispozici po schválení návrhu této smlouvy Radou hl. m. Prahy  (pracovní verze je vyvěšena na stránkách MPSV)

·    Poznámka: U MŠ je hrazena celodenní strava, u ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií je hrazen pouze oběd. Cena za stravu nesmí přesáhnout finanční limity na nákup potravin dle Sbírky zákonů  č. 107/2005 Sb.

Co je nutné dodat k možnému zapojení se do tohoto projektu – 1 fáze:

Zaslat kontaktní osobě Tereze Volfové na její  e-mail: tereza.volfova@praha.eu

·    Informaci zda máte  zájem zapojit se do tohoto projektu – termín: do 13.3. 2019 do 15.00

·    V případě zájmu škola vyplní a dodá„ podklady k zapojení“, kde je definován počet potencionálních strávníků, rozpočet + identifikační údaje o partnerské organizaci – termín dodání do 20.3. 2019 – do 15. 00 hodin

·    Souhlas zřizovatele viz. příloha, je nutné dodat 1xoriginál + 4x kopie Souhlasů zřizovatele se zapojením do projektu do 12.4. 2019 (formu dodání je nutné dohodnout s Terezou Volfovou)

·    Vaše zařazení do projektu Vám bude e-mailem potvrzeno, v případě, že neobdržíte cca do 2 dnů potvrzení, prosím kontaktujte Terezu Volfovou.

2 fáze: Hlavní Město Praha jako příjemce finančních prostředků,  připraví žádost do systému MS2014, dále připraví tisk do Rady hlavního města Prahy, kde dojde ke schválení partnerské smlouvy a návrhu žádosti. Po tomto kroku budou partnerské organizace vyzváni k seznámení se schválenou smlouvou, dále Hlavní město Praha připraví smlouvy o partnerství. Statutární zástupci škol budou vyzváni k podpisu smlouvy a doložení originálů příloh: Finanční tabulka, Souhlas zřizovatele a Finanční identifikace partnera. O tomto kroku budou partnerské organizace informovány.

Hlavní kontaktní osobou bude stejně jako u předchozích výzev paní Volfová, v případě nedostupnosti je možné o informace požádat paní Kumžákovou (kontakty viz níže).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Vodítko pro třídní učitele k identifikaci dětí

Smlouvy o partnerství - Souhlas zřizovatele

Podklad pro zapojení školy OP PMP

Kontaktní osoba pro tento projekt:

Bc. Tereza Volfová, specialistka školství – projekty, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor školství a mládeže, Oddělení koncepce a projektů, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 236 005 909, tereza.volfova@praha.eu

Ilona Kumžáková Richterová, referentka stravování, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, Tel.: +420 236 005 294, ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

Vloženo: 07.03.2019 | Aktualizováno: 08.03.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1246 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021