Místní akční plán vzdělávání Praha 6

Co je MAP Praha 6      

Městská část Praha 6 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlavním cílem projektu s názvem "Místní akční plán vzdělávání v Praze 6", registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001709, je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v zapojených městských částech, včetně aktivního zapojení aktérů ze zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu bude podporováno společné informování, vzdělávání a plánování aktivit, které povedou k řešení místně specifických potřeb. V rámci projektu se předpokládá aktivní zapojení zástupců mateřských a základních škol, NNO, ZUŠ, DDM, zřizovatelů jednotlivých škol, aktivních rodičů, zástupců školských rad a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti ze správního obvodu Praha 6.

 

Kdo je nositelem projektu

Nositelem projektu za správní obvod Praha 6 je Městská část Praha 6.

 


Cíle projektu

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení vyšší úrovně vzdělávání, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání, aby děti a žáci měli možnost maximálně využít svůj potenciál. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách, tzv. Strategický rámec MAP do r. 2023, jehož existence bude podmínkou pro čerpání evropských dotací, a soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení v dohodnutých prioritách.
Obsahem spolupráce je společné plánování, tvorba, schvalování a řízení plánu. Hlavním orgánem partnerství MAP je Řídící výbor, jehož členové jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území správního obvodu Prahy 6. Odpovědnost za realizaci má Realizační tým, který zabezpečuje činnost Řídícího výboru.

 


Co MAP Praha 6 přinese

  • Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací politiky s ohledem na vzdělávací potřeby každého dítěte a žáka
  • Vytvoření jednotného a dlouhodobého plánu priorit ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 6
  • Vytvoření plánu investičních priorit ve vzdělávání
  • Možnost čerpání dotací v oblasti školství
  • Vytvoření aktivní platformy partnerství a spolupráce mezi aktéry působících ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 6
  • Zlepšení spolupráce a efektivnější využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a spolupráce s rodiči

Zdroj http://www.praha6.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-p

Vloženo: 30.01.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4983 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021