Vyhlášení - Rozvojový program na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1.1.2017 do 31.12.2017 rozvojový program ve vzdělávání Podpora vzdělávání cizinců ve školách.

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rp-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-skolach-na-rok

Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní působnosti náleží. Žádost školy musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři žádosti, která je Přílohou č. 2 vyhlášení programu.  Žádost bude s označením názvu a příslušného modulu programu zaslána v listinné podobě na adresu kraje. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu kraje Halka.Smolova.Zavorova@praha.eu, v předmětu e-mailu bude uveden název programu, příslušného modulu či jeho zkratka a IČO školy.

Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18.11.2016. (za včasné budou považovány žádosti, které byly nejpozději ve stanoveném termínu předány přímo podatelně kraje nebo byly tento den kraji prokazatelně doručeny držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence).

Kontaktní osoba: Mgr Halka Smolová Závorová,  oddělení regionálního školství MHMP, tel.: 236 005 253.

Přílohy ke stažení:
A Vyhlášení MRP 2017 web.doc
B Priloha vyhlaseni c 1 zadost KU na 2017.doc
C Priloha vyhlaseni c 2 zadost skoly na 2017.doc
D Priloha vyhlaseni c 3 zaverecna zprava skoly za 2017.doc
E Priloha vyhlaseni c 4a vyuctovani pro školy za 2017.xls
F Priloha vyhlaseni c 4b vyuctovani pro školy za 2017 podbrobné.doc
G Priloha vyhlaseni c 6 Avízo o vratce RP pro kraj.doc
H Příloha vyhlaseni c 5 vyúčtování pro kraj za 2017.xls

Ke stažení ve formátu docx a xlsx navštivte webové stránky MŠMT ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 07.11.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 2662 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021