Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město

  Rada HMP vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Dům dětí a mládeže Jižní Město

  se sídlem Šalounova 2024, Praha 4

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  - odborná kvalifikace a praxe podle § 17 zákona o pedagogických pracovnících,

  - způsobilost k právním úkonům,

  - bezúhonnost,

  - zdravotní způsobilost,

  - praxe v oboru min. 4 roky,

  - dále výhodou zkušenosti s řízením provozu.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  - znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  - základní ekonomické znalosti,

  - organizační a řídící schopnosti.

  Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

  a) jméno, příjmení, titul,

  b) datum a místo narození,

  c) místo trvalého pobytu,

  d) datum a podpis.

  K přihlášce přiložte:

  - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,

  - strukturovaný životopis,

  - koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v DDM), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě,

  - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

  - čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971, příslušný formulář jek dispozici na internetových stránkách http://skoly.praha.eu/pro-verejnost/konkursy),

  - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Další informace můžete získat na odboru sportu a volného času MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení volného času, tel. 236 005 908. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Dům dětí a mládeže Jižní Město“ a „Neotvírat“ musí být doručeny do 16. 9. 2016 do 16 hod.

  do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor sportu a volného času

  Jungmannova 35/29

  111 21 Praha 1

  Vloženo: 22.06.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 6285 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021