Vyhlášení konkursního řízení do funkce ředitelky/ředitele ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • »    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • »    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • »    způsobilost k právním úkonům,
  • »    bezúhonnost,
  • »    zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

  • »    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
  • »    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších pracovně právních předpisů
  • »    základní ekonomické znalosti,
  • »    organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • »    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
  • »    strukturovaný životopis,
  • »    koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  • »    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • »    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/konkursy),
  • »    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce)

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
  „KONKURS – ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny
  do 13. 11. 2015 do 16 hodin do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21  PRAHA 1

  Vloženo: 26.10.2015 | Dariana Medová | Přečteno: 4944 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021