Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2022

Obrázek bez popisku

=========================================================================

Aktuálně:

Obrázek bez popiskuDodatky k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2022 ZDE

Obrázek bez popiskuAktuality pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové aplikaci "matrika" ZDE

Obrázek bez popiskuDodatky k metodickému pokynu k výkazům:
P1-04 pro 1. až 3. čtvrtletí 2022 ke stažení ZDE
P1c-01 k 30.9.2022 ke stažení ZDE

=========================================================================
Obrázek bez popisku

Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy předává individuální údaje ze školní matriky. Po úspěšném předání souborů individuálních dat na stanovený server jsou zde data automaticky agregována a je vytvořena sestava v podobě statistického výkazu M3/M8/M9/M10 a za žáky/studenty s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN personálního charakteru příloha R43-01. Příloha se u těchto škol automaticky generuje z předaných individuálních údajů ze školních matrik a po ukončení sběru dat se zapracovává do souhrnu za celé ředitelství. Takto vytvořený výkaz vč. případné přílohy R43-01 škola předá příslušnému správnímu úřadu. V případě ostatních škol (mateřské školy, základní umělecké školy a základní školy, které vyplnily výkaz S 4c-01 o přípravné třídě ZŠ nebo přípravném stupni ZŠ speciální) a školských zařízení (školní družiny, školní kluby, zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, střediska volného času, školská ubytovací zařízení a střediska praktického vyučování) je umožněno vyplnění elektronického formuláře přílohy R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeno alespoň jedno dítě/žák s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN, kterému je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na něj byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. Podpůrné opatření se uvádí u té školy/školského zařízení/odloučeného pracoviště (zadává se IZO a číslo části podle rejstříku), která jej skutečně poskytuje. Pokud škola/školské zařízení/odloučené pracoviště aktuálně neposkytuje žádné podpůrné opatření personálního charakteru, vyplní kontaktní údaje a zaškrtne ve výkaze R 43-01 políčko „Žádná podpůrná opatření v rozhodném období k 30. 9. 2022/31.10.2022“. Tímto se odešle správnímu úřadu informace, že za tento subjekt nebudou předána žádná data přílohy R 43-01. Nejzazší termín pro odeslání přílohy R 43-01 je shodný s termínem pro odeslání příslušného výkazu řady S, Z nebo M. Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2022. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2021 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Povinnost vyplnit a odevzdat výkaz R 13-01 o ředitelství škol zůstává nedotčena.

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "rejstřík") vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole. Pokud jazykové školy, které nejsou zapsané do rejstříku, organizují jednoleté kurzy cizích jazyků s denní formou výuky určené pro absolventy středních škol a konzervatoří, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, a jsou uvedeny v seznamu zveřejněném MŠMT na základě vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole také, ale uvádějí v něm pouze vybrané údaje oddílu I a V za tyto kurzy. Seznam je zveřejněn na https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/jednolete-kurzy-cizich-jazyku

Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba) a výkazu P1c-01 evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2022 (výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního rozpočtu kapitoly 333. Organizace, která má k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnost nebo odměňuje zaměstnance pouze z jiných zdrojů, než je kapitola 333 státního rozpočtu, výkaz nevyplňuje.).

Označení

Popis 

Podle stavu k 

Termín předání 

Způsob předání

Další informace 

P 1-04

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 3. čtvrtletí 2020

30.9.2022

15.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

P 1c-01

o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství

30.9.2022

15.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

S 1 -01

o mateřské škole

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

M 3

o základní škole
(výstup ze školní matriky)

30.9.2022

17.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

S 4-01

o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

S 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

M 8

o střední škole
(výstup ze školní matriky)

30.9.2022

17.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

M 9

o konzervatoři
(výstup ze školní matriky)

30.9.2022

17.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2022

10.10.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2022

11.10.2021 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2022

11.10.2021 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

M 10

o vyšší odborné škole
(výstup ze školní matriky)

31.10.2022

15.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2022

11.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy

31.10.2022

11.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2022

11.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2022

11.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2022

11.11.2022 elektronicky + tisk dat. schr. odkaz na článek

R 43-01

příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2023
(výstup podle typu výkazu)

dle výkazu

dle výkazu elektronicky (podle typu výkazu) + tisk dat. schr. odkaz na článek

 

V případě, že právnická osoba odevzdává jeden nebo více výkazů za školu (všechny výkazy označené M nebo S s výjimkou výkazů S 18-01 o jazykové škole a S 24-01 o základní umělecké škole), vyplňuje současně i výkaz R 13-01 o ředitelství škol. Nejprve odešle všechny výkazy S za školu/školy, příp. jejich odloučená pracoviště (S 1-01, S 4-01, S 4c-01) a teprve následně i výkaz o ředitelství. Základní škola, střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola odešle výkazy R 13-01 a M 3, resp. M 8, M 9, M 10 v libovolném pořadí.

Přílohu R43-01 výkazu vyplňují všechny mateřské školy, základní umělecké školy a základní školy, které vyplnily výkaz S 4c-01, a školská zařízení (školní družiny, školní kluby, zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, střediska volného času, školská ubytovací zařízení a střediska praktického vyučování) zapsaná do rejstříku, pokud ve výkaze za školu/školské zařízení uvedly v oddíle týkajícím se dětí/žáků se SVP nebo žáků celkem (v případě ZUŠ a SPV) alespoň jedno dítě/žáka s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN, kterému je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na něj byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. V tomto případě je umožněno vyplnění elektronického formuláře přílohy R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeno alespoň jedno dítě/žák s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN, kterému je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na něj byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. Podpůrné opatření se uvádí u té školy/školského zařízení/odloučeného pracoviště (zadává se IZO a číslo části podle rejstříku), která jej skutečně poskytuje. Pokud škola/školské zařízení/odloučené pracoviště aktuálně neposkytuje žádné podpůrné opatření personálního charakteru, vyplní kontaktní údaje a zaškrtne ve výkaze R 43-01 políčko „Žádná podpůrná opatření v rozhodném období k 30. 9. 2022/31.10.2022“. Tímto se odešle správnímu úřadu informace, že za tento subjekt nebudou předána žádná data přílohy R 43-01.
Přílohu výkazu předávají i základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy za žáky/studenty s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN personálního charakteru. Příloha se u těchto škol automaticky generuje z předaných individuálních údajů ze školních matrik a po ukončení sběru dat se zapracovává do souhrnu za celé ředitelství, přístupného po přihlášení na https://sberdat.uiv.cz/login.
Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2022. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2022 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Kontakty na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete ZDE.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované)pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h.

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Předmět" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
„Sběr dat IČO XXXXXXXX“
nebo
„sběr dat IČO XXXXXXXX“ 

 

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

 

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Aktuálně probíhající sběry dat:

 

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

Ukončené sběry dat:


- Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2022, 15.7.2022, 15.10.2022 a 15.1.2023).
- Současně se ve 3. čtvrtletí roku sbírají data výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství (podle stavu k 30.9.2022) do 15.10.2022 (nejdříve se odešle výkaz P 1-04).
- Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
- Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) Magistrátu hl. m. Prahy.
- Školy zřizované MČ odešlou data (výkazy) Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Důležité odkazy:

 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

NAHORU

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 29.07.2014 | Aktualizováno: 22.09.2022 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 27602 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021