Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

   

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

   

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
   České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
   (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
  „KONKURS – ZŠ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, NÁM. MÍRU 19“ a „NEOTVÍRAT“
  musí být doručeny do 20. 11. 2013 do 18 hodin do podatelny:

   

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

  Vloženo: 01.11.2013 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 4393 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021