Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami


  Uznávání zahraničního vzdělání

   Procedure of the recognition of foreign education - in english

   

  Žádost o uznání zahraničního vzdělání je ke stažení ZDE

   

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

  Osvědčení o uznání rovnocennosti

  Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství, mládeže a sportu MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Odbor školství, mládeže a sportu  MHMP rozhoduje o uznání rovnocennosti na základě žádosti obsahující v příloze:

  ·    originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,

  ·    originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem, 

  ·    doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,

  ·    doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),

  ·    plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

  Přehled mezinárodních smluv: http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

  Smlouva mezi vládou České republiky a Slovenské republiky:

  Dle  Sdělení ministerstva zahraničních věcí ČR č. 23/2015 Sb., byla dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných  České republice a ve Slovenské republice.

  Podle čl. 10 shora uvedené smlouvy „Doklady o vzdělání podle čl. 3 až 7 této Smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.".

  Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení („nostrifikace“)

  Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, odbor školství, mládeže a sportu  MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze:

  ·    legalizovaný originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,

  ·    originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,

  ·    doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,

  ·    doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),

  ·    plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).
   

  Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání

  V případě, že mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

  Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání není nutná, pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR.

  Přehled mezinárodních smluv: http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

  Nostrifikační zkouška

  V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství, mládeže a sportu MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

  Žadatel okamžikem podání žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s případným poskytnutím svých osobních údajů určené škole k zajištění nostrifikační zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

  KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

  ·    osoba (žadatel), která žádá o uznání rovnocennosti svého zahraničního vzdělání

  ·    zákonný nebo zplnomocněný zástupce žadatele

  ZPŮSOB ŘEŠENÍ

  Žádost se podává po zaplacení poplatku (v pokladně v Jungmannově ulici) k vyřízení v podatelně MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, přízemí Škodova paláce nebo podatelně MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.

  KDE LZE ŘEŠIT

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

  Přízemí, přepážka č. 42

  Návštěvní hodiny úřadu MHMP pro agendu nostrifikací:

  pondělí: 13:00 – 17:00 hodin

  středa: 8:00 – 11:30, 13:30 - 18:00 hodin

  Pověřené osoby:

  Mgr. Martin Fučík      kancelář č. 628    telefon: 236 005 214

  Bc. Lenka Kálalová    kancelář č. 628    telefon: 236 005 240

  Ing. Sára Rotterová     kancelář č. 628    telefon: 236 005 250

  Úřední hodiny podatelny MHMP :

  Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 | Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

  pondělí  8:00 – 18:00

  úterý    8:00 – 15:00

  středa    8:00 – 18:00

  čtvrtek   8:00 – 15:00

  pátek    8:00 – 11:00

  DOKLADY

  viz Osvědčení o uznání rovnocennosti

  viz Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení

  POPLATKY

  Správní poplatek za přijetí žádosti ve výši 1000 Kč je nutné zaplatit v pokladně MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1.

  „Podle  § 9 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Toto opatření platí od 21.3.2022  do ukončení platnosti § 9 zákona č. 67/2022 Sb.“

  LHŮTY

  Řeší se do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

  FORMULÁŘE

  Žádost o vydání uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání

  PRÁVNÍ ÚPRAVA

  ·    zákon č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  ·    vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb.,
  o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

  ·    zákon č. 634/2004 Sb.,
  o správních poplatcích, v platném znění

  ·    zákon č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, v platném znění

  .    zákon č. 67/2022 Sb.,
  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY

  Pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR,
  legalizace dokladů o vzdělání není nutná.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 01.09.2011 | Aktualizováno: 19.04.2022 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 55981 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021