Konkurzní řízení na ředitelku/ředitele Dětského domova a Školní jídelny

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky:

  Dětského domova a Školní jídelny, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77

  Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  -   odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném  magisterském studijním programu dle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, v platném znění

  -    způsobilost k právním úkonům

  -    kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.

  -    znalost školských předpisů a školské problematiky, včetně legislativy upravující oblast ústavní a ochranné výchovy

  -    občanská a morální bezúhonnost

  -    zdravotní a psychická způsobilost

  -    organizační a řídící schopnosti.

   

  K přihlášce přiložte:

  -    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

  -   doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem

  -    strukturovaný životopis

  -    koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu)

  -    výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

  -   čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

  -    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školského zařízení (ne starší 2 měsíců)

  -   potvrzení o psychické způsobilosti dle § 18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Přihláška s uvedenými doklady včetně příloh v obálce s označením „Konkurs DD - neotvírat“ musí být doručena do středy 10. 12. 2008 do 16.00 hod. na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

  Jungmannova 29/35,   111 21  Praha 1

   

  Případné dotazy a další informace na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení speciálních a soukromých škol:

  tajemník konkursní komise Mgr. Hana Mottlová, tel.: 236 005 261.

   

  Vloženo: 12.11.2008 | Jiří Indrák | Přečteno: 5047 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021