Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022

  Níže se dozvíte základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022, které jsou v režimu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  V případě nepříznivé epidemiologické situace může ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. Dne 8. 12. 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy k termínům konání přijímacího řízení pro střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře; dne 5. 1. 2021 pak opatření obecné povahy pro přijímací řízení na střední školy – obory s maturitní zkouškou.

  I. Střední školy

  Ředitel střední školy do 31. ledna 2021 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Uchazeč podá přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybrané školy do 1. března 2021.

  Opatření obecné povahy MŠMT pro konání přijímacího řízení na střední školy s maturitními obory vzdělání ze dne 5. 1. 2021 stanovuje pro 4 leté obory a nástavbové vzdělávání následující:

  o   Ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky (zajišťuje Cermat), ale musí ji nahradit konáním školní přijímací zkoušky.

  o   Ředitel školy může určit odlišný podíl jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jaký je stanoven ve školském zákoně.

  o   Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášených uchazečů bude roven nebo menší než předpokládaný počet přijímaných žáků v oboru vzdělání.

  o   Pokud uchazeč podal pouze 1 přihlášku do oboru vzdělání, kde se jednotná přijímací zkouška koná, koná ji uchazeč ve dvou termínech ve škole uvedené na přihlášce.

  o   Výše uvedené neplatí pro víceletá gymnázia.

  Odkaz na opatření obecné povahy naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/54685/

  Jednotná přijímací zkouška z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění). Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

  Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:

  čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

  12. 4. 2021
  13. 4. 2021

  šestileté a osmileté obory vzdělání

  14. 4. 2021
  15. 4. 2021

  Ředitel školy v kritériích dále stanovuje 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy).

  Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání se budou konat:

  12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.

  Jednotná přijímací zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali.

  Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. do 30. dubna 2021, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

  II. Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře

  Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2020 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

  Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2020.

  Opatření obecné povahy vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 12. 2020 ke konání talentových zkoušek stanovuje:

  Talentové zkoušky na středních školách a v konzervatořích se konají v pracovních dnech od 2. ledna
  do 31. ledna 2021, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 31. března 2021 (jednotná přijímací zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech). Konkrétní dny konání talentové zkoušky určuje ředitel školy.

  Odkaz na opatření obecné povahy naleznete zde https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-konani-talentovych-zkousek-2

  Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2021.

  III. Doplňující informace o přijímacím řízení

  Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách

  ·    MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

  ·    CERMATu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimacizkouska/prihlasky-na-ss)

  V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.

  K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek (odevzdává se škole do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání). Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do nástavbového vzdělávání nebo do jiné než denní formy vzdělávání.

  Více informací naleznete:

  https://www.msmt.cz/

  https://prijimacky.cermat.cz/

  https://www.scholapragensis.cz

   

  Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

  Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

  Vloženo: 23.11.2020 | Aktualizováno: 22.2.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 639 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007