Výzva k podávání podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020 - 2024

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při vyhodnocování a aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2019 – 2020 (dále jen „Dlouhodobý záměr HMP“). Ten je zpracováván na základě ustanovení § 9 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) má za povinnost zpracovávat, vyhodnocovat a upřesňovat dlouhodobý záměr HMP každé čtyři roky. Zároveň má MHMP za povinnost zpracovávat nový dlouhodobý záměr HMP v souladu s platným Dlouhodobým záměrem vzdělávání České republiky. Dne 8. července tohoto roku vláda České republiky schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 – 2023 (dále jen „Dlouhodobý záměr ČR“), ve kterém byly nastaveny priority pro rozvoj vzdělávací soustavy pro následující čtyři roky.

MHMP zpracovává Dlouhodobý záměr HMP v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocený a aktualizovaný návrh Dlouhodobého záměru HMP na roky 2020 - 2024 musí MHMP předložit Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy k vyjádření do 30. října 2019.

Z výše uvedeného důvodu se obracíme na Vás se žádostí o poskytnutí podkladů, které budou využity při zpracování tohoto dokumentu pro období let 2020 až 2024. Za Vaši oblast zájmu.

Jedná se například o údaje[1]:

1.    prognóza vývoje oborů vzdělání – představy, jakým směrem by se dané obory měly ubírat, které obory vzdělání podpořit, a které naopak utlumit,

2.    představy, jakým způsobem ovlivňuje nová maturitní zkouška budoucí volbu oboru vzdělání uchazečů,

3.    představy, jakým způsobem ovlivňuje budoucí volbu oboru vzdělání s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška na střední školu,

4.    představy, jakým způsobem bude ovlivňovat výběr oboru vzdělání s výučním listem závěrečná zkouška,

5.    prognóza uplatnitelnost žáků středních škol, respektive studentů vyšších odborných škol dané skupiny oborů vzdělání na trhu práce,

6.    představy, jakým způsobem bude možné upravovat kapacity škol a v jednotlivých oborech vzdělání v souvislosti s predikcí trhu práce a kvalifikačních potřeb trhu práce,

7.    představy o budoucím vývoji vyššího odborného vzdělání, a to s ohledem na demografický vývoj počtu studentů a možností uchazečů přihlásit se ke studiu na vysoké škole,

8.    představa ředitelů škol o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

9.    náměty na řešení dalších oblastí vzdělávání a vzdělávacího procesu vyplývajících z platného dlouhodobého záměru ČR.

10.  koncepční záměry v oblasti mateřských a základních škol – obsahující zejména způsoby navyšování kapacit škol apod.,

11.  naplněnost škol a školských zařízení,

12.  zvyšování kvality pedagogických sborů – způsoby uplatňování, doplňování a zvyšování kvalifikace apod.,

13.  rozvoj spoluúčasti rodičů na činnosti školy, zapojování do společných aktivit apod.,

14.  návrhy systémových opatření, která by mohla přispět ke zlepšení zdravého životního stylu dětí a mladých lidí,

15.  možnosti zvyšování kvality výuky cizích jazyků – návrhy, zkušenosti ad.,

16.  využívání, podpora a rozvoj nabídky v oblasti volného času dětí a mládeže,

17.  podpora čtenářské, matematické, finanční a přírodovědné gramotnosti apod.,

18.  podpora polytechnické výchovy ve všech oblastech vzdělávání,

19.  koncepční záměry v oblasti zájmového vzdělávání,

20.  naplněnost zájmových zařízení – vize o rozšiřování kapacit,

21.  rozvoj aktivit v oblasti volného času zacílených především na neorganizovanou mládež nad 13 let věku,

22.  spolupráce s jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy, školami a ostatními poskytovateli volnočasové nabídky.

23.  rozvoj spoluúčasti rodičů na zájmových aktivitách,

24.  představy, jakým způsobem v jednotlivých segmentech regionálního školství (v jednotlivých modifikacích) ovlivňují kritéria hodnocení průběhu, podmínek a výsledků vzdělávání celkové hodnocení škol,

25.  obecné představy, jakým způsobem ovlivňují veškeré inspekční činnosti kvalitu vzdělávání ve školách na území HMP, které lze vztáhnout k vlastnímu hodnocení školy,

26.  obecné představy, o tom, které podmínky musí zřizovatelé škol a školských zařízení nastavit, aby mohli provádět relevantní a účinné hodnocení škol a školských zařízení, a které informace by proto toto hodnocení měly být pro zřizovatele stěžejní.

27.  představy o DVPP v regionu kraje hl. m. Prahy,

28.  východiska, kterými by měla být nastavena oborová struktura na území hl. m. Prahy platná zejména pro obory středního vzdělání,

29.  náměty na řešení nových forem sociálního klimatu na školách,

30.  kariérové poradenství, doporučení pro žáky, jakým způsobem si zvolit vhodnou střední, či vysokou školu, přechod na trh práce apod.,

31.  koncepční záměry v oblasti speciální pedagogiky,

32.  koncepční záměry v oblasti základních uměleckých škol,

33.  prognóza naplněnosti základních uměleckých škol, skladba oborů.

Při formulaci požadavků a námětů pro úpravu kapacit škol a školských zařízení, zápisů nových subjektů do Rejstříku škol a školských zařízení vycházejte z platného Dlouhodobého záměru ČR, který bude muset být ve všech svých parametrech dodržen i při formulaci opatření v rámci nového Dlouhodobého záměru HMP.

Vítáme rovněž jakékoliv další návrhy a podněty související se zpracováním nového Dlouhodobého záměru HMP, vycházející zejména z platných koncepčních dokumentů rozvoje vzdělávací soustavy – Strategie 2020 a Dlouhodobého záměru ČR, ale rovněž z přípravy nové Strategie 2030 a dalších koncepčních dokumentů.

Dlouhodobý záměr ČR a další strategické dokumenty jsou k dispozici zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009

V případě, že budete zasílat jakékoliv podklady a náměty pro nový Dlouhodobý záměr HMP, prosím, zasílejte je souhrnně nejpozději do 30. září 2019 v elektronické i písemné podobě (datovou schránkou) k rukám Mgr. Pavla Dvořáka, email: pavel.dvorak@praha.eu, adresa pracoviště: Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.[1] Zasílejte své vyjádření pouze k údajům, které tvoří Vaši oblast zájmu a za které jako autorita, můžete vydávat kompetentní stanovisko. Není nutné se vyjádřit ke všem zde uvedeným bodům!

Vloženo: 19.7.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 278 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007