Termíny sběrů dat: leden až červenec 2018

  Sběr dat

  Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od ledna do července 2018

  Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/2016 Sb.

  Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2015/16 předává individuální údaje ze školní matriky.

  Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství  (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba).

  Sběr dat do Informačního systému o platech (ISP) proběhne na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

   

  Označení

  Popis 

  Podle stavu k 

  Termín předání 

  Způsob předání

  Další informace 

  P1-04
  Obrázek bez popisku

  výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2017

  31.12.2017

  15.1.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  ISP *
  Obrázek bez popisku

  Informační systém o platech MF ČR za celý rok 2017 31.12.2017 15.1.2018 e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

  INVENTARIZACE *

  inventarizace nemovitého majetku 2017 31.12.2017 1.2.2018 tištěné výstupy odkaz na článek

  M10a, M8a

  výkaz o VOŠ a o SŠ - sběr dat z matrik 31.3.2018 zatím nestanoven elektronicky + tisk odkaz na článek

  M3a, M9a

  výkaz o ZŠ a o konzervatoři - sběr dat z matrik 31.3.2018 zatím nestanoven elektronicky + tisk odkaz na článek

  P1-04

  výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. čtvrtletí 2017 31.3.2018 15.4.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 51-01

  výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 31.5.2018 zatím nestanoven elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 53-01

  výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole 31.5.2018 zatím nestanoven elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 5-01

  výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích 31.5.2018 zatím nestanoven elektronicky + tisk odkaz na článek

  ISP *

  Informační systém o platech MF ČR za 1. pololetí 2018 30.6.2018 15.7.2018  e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

  P1-04

  výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 2. čtvrtletí 2018 30.6.2018 15.7.2018  elektronicky + tisk  odkaz na článek

  * - škola nebo školské zařízení poskytuje data přímo svému zřizovateli (MČ nebo HMP), neplatí pro soukromé a církevní školy a školská zařízení

  Kontakty na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete ZDE.

  Tištěné verze formulářů statistických výkazů (podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT); pro zaslání je také možno využít datové schránky:

  MHMP
  odbor školství a mládeže
  oddělení kontroly, stížností a organizační
  úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
  Jungmannova 29/35
  111 21 Praha 1

  Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu a znovu odešle data i výpis opraveného výkazu zpracovatelskému místu, a to jen po dohodě s ním. Tisk výkazu s opravenými údaji lze provést až po odeslání dat zpracovatelskému místu. Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami či nevhodným komentářem zpracovatelským místem vrácen.

  Při opravách individuálních údajů ze školní matriky základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat zpracovatelskému místu.

  V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat a podepsat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

  Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

  Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
  Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

  V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


  Aktuálně probíhající sběry dat:

  • inventarizace nemovitého majetku 2017

  ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

  Ukončené sběry dat:

  • výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2017
  • informační systém o platech MF ČR za celý rok 2017


  - Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2017, 15.7.2017, 15.10.2017 a 15.1.2018).
  - Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
  - Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do MŠMT.
  - Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

  Důležité dokumenty:

  • Vyhláška č. 364/2005 (ve znění vyhlášky č. 202/2016)o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (pdf, 203 kB)

  Důležité odkazy:

   

  Poznámka:

  Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

   

  Zdroj: MŠMT

  NAHORU

  Elektronický sběr dat

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 8.7.2014 | Aktualizováno: 5.2.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 14743 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007