Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2018

  Obrázek bez popisku

  AKTUÁLNĚ:

  Obrázek bez popiskuDodatky k metodickým pokynům k jednotlivým výkazům pro rok 2018, kde jsou mimo jiné uvedeny upozornění na změny ve formulářích výkazů (zpracováno MŠMT)

  Obrázek bez popiskuSprávnost vykazování účastníků podle SVP v jednotlivých řádcích vybraných oddílů výkazů lze ověřit prostřednictvím PŘEVODNÍKU IDENTIFIKÁTORU ZNEVÝHODNĚNÍ, který je k dispozici přímo v programové aplikaci http://sberdat.uiv.cz/login/ pro pořízení výkazů pod tlačítkem „Převodník identifikátoru“. K dispozici je u výkazů:
    - S1-01 o mateřské škole (pro oddíl II., VIII., IX.)
    - S4c-01 o přípravné třídě ZŠ a přípravném stupni ZŠ spec. (pro oddíl II., VIII.)
    - Z 2-01 o školní družině a školním klubu (pro oddíl V., IX.)
    - Z 14-01 o o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy (pro oddíl II., XII.)
    - Z 15-01 o činnosti střediska volného času (pro oddíl V.)
    - Z 19-01 o školském ubytovacím zařízení (pro oddíl VI., IX.)

  Výstupem převodníku identifikátoru znevýhodnění není konečná podoba konkrétního oddílu výkazu. Převodník slouží pouze pro převod identifikátorů na počty dětí se SVP a pro rozlišení, do jakých řádků vybraného oddílu mají být zařazeny podle zadávaných identifikátorů znevýhodnění, tj. ukazuje v jednotlivých tabulkách přírůstek o děti, jejichž identifikátory znevýhodnění jsou převáděny (více informací k převodníku je uvedena v nápovědě, která je k dispozici při použití převodníku).


  Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

  Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy předává individuální údaje ze školní matriky. Po úspěšném předání souborů individuálních dat na stanovený server jsou zde data automaticky agregována a je vytvořena sestava v podobě statistického výkazu (M3/M8/M9/M10) a ve všech případech dále případně i do přílohy R 43-01. Takto vytvořený výkaz vč. případné přílohy R43-01 škola předá příslušnému správnímu úřadu. V případě ostatních škol a školských zařízení (školní družiny, školní kluby, zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, střediska volného času, školská ubytovací zařízení a střediska praktického vyučování) je umožněno vyplnění elektronického formuláře výkazu R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeny děti/žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně, kterým je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na ně byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. Nejzazší termín pro odeslání přílohy R 43-01 je shodný s termínem pro odeslání příslušného výkazu řady S nebo Z. Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2018. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2018 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu (tedy až 1.10.2018/1.11.2018), ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

  Povinnost vyplnit a odevzdat výkaz R 13-01 o ředitelství škol zůstává nedotčena.

  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "rejstřík") vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole. Pokud jazykové školy, které nejsou zapsané do rejstříku, organizují jednoleté kurzy cizích jazyků s denní formou výuky určené pro absolventy středních škol a konzervatoří, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, a jsou uvedeny v seznamu zveřejněném MŠMT na základě vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole také, ale uvádějí v něm pouze vybrané údaje oddílu I a V za tyto kurzy. Seznam je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/jednolete-kurzy-cizich-jazyku

  Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba) a výkazu P1c-01 evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2018 (výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního rozpočtu kapitoly 333. Organizace, která má k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnost nebo odměňuje zaměstnance pouze z jiných zdrojů než je kapitola 333 státního rozpočtu, výkaz nevyplňuje.).

  Označení

  Popis 

  Podle stavu k 

  Termín předání 

  Způsob předání

  Další informace 

  P 1-04
  Obrázek bez popisku

  výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 3. čtvrtletí 2018

  30.9.2018

  15.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  P 1c-01
  Obrázek bez popisku

  o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství

  30.9.2018

  15.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 1 -01
  Obrázek bez popisku

  o mateřské škole

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  M 3
  Obrázek bez popisku

  o základní škole
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2018

  15.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 4-01
  Obrázek bez popisku

  o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 4c-01
  Obrázek bez popisku

  o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  M 8
  Obrázek bez popisku

  o základní škole
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2018

  15.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  M 9
  Obrázek bez popisku

  o konzervatoři
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2018

  15.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  R 13-01
  Obrázek bez popisku

  o ředitelství škol

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 18-01
  Obrázek bez popisku

  o jazykové škole

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 23-01
  Obrázek bez popisku

  o pedagogicko-psychologické poradně

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  S 24-01
  Obrázek bez popisku

  o základní umělecké škole

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 27-01
  Obrázek bez popisku

  o středisku praktického vyučování

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 33-01
  Obrázek bez popisku

  o speciálně pedagogickém centru

  30.9.2018

  10.10.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  M 10
  Obrázek bez popisku

  o vyšší odborné škole
  (výstup ze školní matriky)

  31.10.2018

  15.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 2-01
  Obrázek bez popisku

  o školní družině - školním klubu

  31.10.2018

  12.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 14-01
  Obrázek bez popisku

  o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy

  31.10.2018

  12.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 15-01
  Obrázek bez popisku

  o činnosti střediska volného času

  31.10.2018

  12.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 17-01
  Obrázek bez popisku

  o činnosti zařízení školního stravování

  31.10.2018

  12.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  Z 19-01
  Obrázek bez popisku

  o školském ubytovacím zařízení

  31.10.2018

  12.11.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

  R 43-01
  Obrázek bez popisku

  příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2019
  (výstup podle typu výkazu)

  dle výkazu

  dle výkazu elektronicky (podle typu výkazu) + tisk odkaz na článek

   

  V případě, že právnická osoba odevzdává jeden nebo více výkazů za školu (všechny výkazy označené M nebo S s výjimkou výkazů S 18-01 o jazykové škole a S 24-01 o základní umělecké škole), vyplňuje současně i výkaz R 13-01 o ředitelství škol. Nejprve odešle všechny výkazy S za školu/školy, příp. jejich odloučená pracoviště (S 1-01, S 4-01, S 4c-01) a teprve následně i výkaz o ředitelství. Základní škola, střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola odešle výkazy R 13-01 a M 3, resp. M 8, M 9, M 10 v libovolném pořadí.

  Přílohu výkazu vyplňují všechny mateřské školy, základní umělecké školy a základní školy, které vyplnily výkaz S 4c-01, a všechna školská zařízení zapsaná do rejstříku, pokud na výkaze za školu/školské zařízení uvedly v oddíle týkajícím se žáků podle převažujícího stupně podpůrných opatření alespoň jedno dítě/žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. - 5. stupně, kterému je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na ně byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. Přílohu výkazu předávají i základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy za žáky/studenty s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. - 5. stupně. Příloha se automaticky generuje z předaných individuálních údajů ze školních matrik a po ukončení sběru dat se zapracovává do souhrnu za celé ředitelství, přístupného na serveru sberdat.uiv.cz. V případě ostatních škol a školských zařízení je umožněno vyplnění elektronického formuláře výkazu R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeny děti/žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně. Podpůrné opatření se uvádí povinně u té školy/školského zařízení/odloučeného pracoviště (zadává se IZO a číslo části podle rejstříku), která jej skutečně poskytuje. Nejzazší termín pro odeslání přílohy R 43-01 je shodný s termínem pro odeslání příslušného výkazu řady S nebo Z. Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2018. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2018 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

  Kontakty na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete ZDE.

  Tištěné verze formulářů statistických výkazů - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované - doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT); pro zaslání je také možno využít datové schránky (výkaz před skenováním také opatřete podpisem ředitele školy a razítkem):

  MHMP
  odbor školství a mládeže
  oddělení kontroly, stížností a organizační
  úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
  Jungmannova 29/35
  111 21 Praha 1

  Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu a znovu odešle data i výpis opraveného výkazu zpracovatelskému místu, a to jen po dohodě s ním. Tisk výkazu s opravenými údaji lze provést až po odeslání dat zpracovatelskému místu. Obdobně postupujte je-li Vám výkaz a nalezenými chybami či nevhodným komentářem zpracovatelským místem vrácen. Pokud se v tomto případě jedná o výkaz S 1-01 o mateřské škole, S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení nebo S 4c-01 o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální, zkontrolujte, zda se oprava netýká i výkazu výkazu R 13-01 o ředitelství škol. Pokud ano, proveďte i jeho opravu a nové odeslání výkazu R 13-01 zpracovatelskému místu. V případě, že se ve výkaze R 13-01 nic nemění, není třeba jej znovu odesílat. Obdobně se postupuje i v případě přílohy R 43-01.

  Při opravách individuálních údajů ze školní matriky základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat zpracovatelskému místu.

  V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat, podepsat ředitelem školy a odeslat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

  Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

  Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
  Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

  V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


  Aktuálně probíhající sběry dat:

  ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

  Ukončené sběry dat:

   


  - Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2018, 15.7.2018, 15.10.2018 a 15.1.2019).
  - Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT. Současně se ve 3. čtvrtletí roku sbírají data výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství (podle stavu k 30.9.2018) do 15.10.2018 (nejdříve se odešle výkaz P 1-04).
  - Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do MŠMT.

  Důležité dokumenty:

  • Vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (pdf, 237 kB)

  Důležité odkazy:

   

  Poznámka:

  Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

   

  Zdroj: MŠMT

  NAHORU

  Elektronický sběr dat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 29.7.2014 | Aktualizováno: 7.12.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 16881 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007