Konkrusní řízení na funkci ředitele základní školy a základní školy speciální

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele:

Základní školy praktické a základní školy speciální, Praha 4, Ružinovská 2017

 

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • odborná a pedagogická způsobilost včetně příslušné praxe
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost školských předpisů a školské problematiky

 

K přihlášce přiložte:
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (příslušný formulář ke stažení)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)

 

Přihlášky podávejte do 31. 5. 2007 na adresu:
 • Odbor školství MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1
Vloženo: 3.5.2007 | | Přečteno: 3401 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007