MAP Praha 18 a Čakovice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha Čakovice

Aktuální informace naleznete zde: http://www.letnany.cz/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-na-uzemi-mc-praha-18-letnany-a-mc-praha-cakovice/ds-2011/archiv=0&p1=33873

Městská část Praha 18 podala v roce 2016 projektovou žádost v rámci výzvy 02-15-005 Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žádost byla podpořena v prosinci roku 2016. Hlavním cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Městské části Praha 18 Letňany a Městské části Praha – Čakovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258, je stanovení priorit pro zvýšení kvality vzdělávání na územích daných městských částí do roku 2023, sestavení akčního plánu a opatření pro jejich naplnění. Dosažení těchto cílů mimo jiné předpokládá vytvoření aktivního partnerství mezi zřizovateli škol, základními a mateřskými školami, nestátními neziskovými organizacemi, ostatními institucemi působícími v oblasti vzdělávání na daném území a veřejností. Aktivní výměna zkušeností je jednou z hlavních cest k vytvoření dlouhodobého jednotného plánu rozvoje vzdělávací politiky a plánu investičních priorit ve vzdělávání v daném území, které budou zohledňovat potřeby jednotlivých aktérů, kteří se do MAP zapojili. Výstupem projektu MAP bude koncepční dokument zahrnující přehled opatření (víceméně projektových záměrů a stanovení jejich důležitosti) k jednotlivým prioritním oblastem ve vzdělávání, nikoliv nový vzdělávací plán.

MČ Praha 18 je zřizovatelem pěti škol (dvou mateřských škol, jedné základní školy a dvou subjektů obsahující základní i mateřskou školu) a MČ Čakovice je zřizovatelem čtyř škol (tří mateřských a jedné základní školy). Na území MČ Praha 18 a MČ Čakovice působí jedna soukromá mateřská škola, jedna soukromá základní škola a jedna soukromá speciální základní a mateřská škola. Těchto celkem dvanáct subjektů bylo osloveno s nabídkou podílení se na tvorbě MAP, a zároveň byly osloveny i všechny nestátní neziskové organizace, které zde působí v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Ze všech oslovených se do projektu MAP zapojilo jedenáct subjektů působících v oblasti školního a předškolního vzdělávání a šest organizací z oblasti neformálního vzdělávání.

Zdroj: MČ Praha 18

Vloženo: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2374 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021