MAP Praha 17

MAP je Místí akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Aktuální informace naleznete zde: http://www.repy.cz/umc/osk/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-17

POVINNÁ OPATŘENÍ MAP

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření:

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ MAP

Jde o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů. Zájem jednotlivých škol/celého území o podporu těchto témat formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry bude zmapován a informace budou předávány realizačnímu tymu KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území krajů. V případě pozdějšího zpracování s ohledem na stav přípravy Krajského akčního plánu budou tyto informace vstupem až pro přípravu druhého KAP.

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace

  a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

Kariérové poradenství v základních školách

 

 PRŮŘEZOVÁ A VOLITELNÁ OPATŘENÍ MAP

Jde o zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky aktivit školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka („Zažít úspěch“).   

V těchto plánovaných aktivitách musí být vždy zahrnuto:

- začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit;

- zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně dvou let.

 

Obsahem plánovaných aktivit může být:

- smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a

prostředí pro vzdělávání dětí a žáků;

- programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj

kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních

kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního

povědomí a vyjádření dětí a žáků.

 

Zaměření aktivit s náměty pro inspiraci:

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

SPECIFICKÉ CÍLE MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování,

vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Tato spolupráce povede k:

• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování

  dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.

• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.

• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj

  vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Zdroj: MČ Praha 17

Vloženo: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2117 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021