Podpora vzdělávání příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na níže uvedené neinvestiční aktivity pro rok 2022.

Aktivita č. 1 - Podpora rozvoje vzdělanosti

 1. podpora spolupráce škol zřizovaných hl. m. Prahou s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, 
 2. podpora spolupráce mezi speciálními a běžnými školami na území HMP při zajišťování procesu integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
 3. zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP (mimo jazykové vzdělávání),
 4. zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP
  v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem,
 5. vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie, a to i v souladu s naplněním dílčích cílů Krajského akčního plánu vzdělávání v HMP,
 6. podpora vzdělávacích akcí, konferencí pro pedagogické pracovníky souvisejících s Aktivitou č.1.

Aktivita č. 2 - Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení  

 1. podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty,
 2. vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků základních a středních škol (např. šikana, extremismus, rasismus, netolismus, gambling, záškoláctví, užívání návykových látek),
 3. podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území HMP,
 4. podpora pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území HMP (netýká se sportovních soutěží), případně na území České republiky, jichž se účastní žáci a studenti a školská zařízení na území hl. m. Prahy, případně podpora účasti žáků a studentů škol a školských zařízení z území hl. m. Prahy na těchto vědomostních soutěžích, případně podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích.

DDM podávají žádost o finanční příspěvek na soutěže na oddělení volného času.

Aktivita č. 3 – Podpora skupinových studijních pobytů v zahraničí

Podporu lze poskytnout v případě, že aktivita splňuje níže uvedená tři kritéria pro pobyt žáků v zahraničí:

a) docházka na vyučování do partnerské střední školy nebo střední škola pořádá zahraniční výjezd, kde žáci navštěvují výuku v jazykové škole,

b) společný projekt, popřípadě účast v mimoškolních aktivitách v místě pobytu,

c) reprezentace střední školy a hlavního města Prahy.

Pobyt se koná v evropských zemích, pouze v případech hodných zvláštního zřetele i mimo Evropu.

Priority HMP pro přidělení finančního příspěvku následující po splnění předchozích kritérií:

a) střední škola pořádá zahraniční výjezd žáků do některého z partnerských měst HMP,

b) střední škola pořádá zahraniční výjezd žáků do země, kde je úřední jazyk totožný s jazykem, ve kterém se žáci vzdělávají ve vysílající střední škole,

c) střední škola pořádá zahraniční výjezd do země, kde úředním jazykem není jazyk, ve kterém se žáci vzdělávají ve vysílající střední škole, ale který je běžně jako cizí jazyk vyučován a který je komunikačním prostředkem mezi žáky navštívené a vysílající střední školy

Podpora se poskytuje žákům a pedagogickému dohledu prostřednictvím střední školy na částečné pokrytí nákladů na dopravu.

Aktivita č. 4 – Podpora zahraničních praxí žáků a studentů SŠ a VOŠ s výjimkou gymnázií

Podporu lze poskytnout v případě, když škola pořádá zahraniční výjezd žáků/studentů do země, kde je vyučován obor vzdělání/akreditovaný vzdělávací program totožný nebo příbuzný s oborem vzdělání/akreditovaným vzdělávacím programem vysílající školy a kde je vyučující jazyk totožný s jazykem, kterému se žáci/studenti učí ve vysílající škole nebo v jazyce, který je jako cizí jazyk vyučován a který je komunikačním prostředkem mezi žáky/studenty navštívené a vysílající školy.

Kritéria poskytnutí finanční podpory:

a) seznámení se s výukou příslušného oboru vzdělávání v partnerské škole formou docházky na vyučování (účasti ve výuce),

b) stáže nebo exkurze podle příslušného oboru vzdělání u sociálního partnera partnerské školy,

c) reprezentace školy a hlavního města Prahy.

Podpora se poskytuje třídě/skupině žáků/studentů a jejich pedagogickému dohledu prostřednictvím školy na částečné pokrytí nákladů na dopravu, případně na pobyt žáků/studentů a jejich pedagogického dohledu do zemí Evropské unie (pouze v případech hodných zvláštního zřetele i mimo Evropu).

Aktivita č. 5 – Podpora zahraničních prezentací základních uměleckých škol

Podporu lze poskytnout žákům a pedagogickému dohledu prostřednictvím umělecké školy na částečné pokrytí nákladů na dopravu, případně na pobyt při účasti na soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí.

Aktivita č. 6 – Prevence sociálního vyloučení ve školách zřizovaných hl. m. Prahou

Podporu lze poskytnout prostřednictvím školy na pokrytí alespoň části uznatelných nákladů (na dopravu, pobyt, stravu, skipas) spojených s účastí žáků na školní akci (lyžařský výcvik, adaptační kurz), jejichž zákonným zástupcům vznikl ve školním roce 2020/2021 nárok na přídavek na dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí aktivity je formulář, který je přílohou této Výzvy. Formulář předloží škole v aktuálním čase zákonní zástupci žáků spolu s kopií rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě ve smyslu výše uvedeného zákona, vydanou orgány státní sociální podpory předminulého nebo minulého roku, případně kopií potvrzení dokládající tuto skutečnost. Tyto přílohy zůstanou uloženy u žadatele, který za ně přebírá zodpovědnost.

Aktivita č. 7 – Podpora vzdělávání seniorů na území hl. m. Prahy

 1. zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, a to zejména ve smyslu aktivizace seniorů zapojením do pravidelného studijního programu,
 2. posílení solidarity generační i mezigenerační povahy, posilnění vědomí sounáležitosti se společností, s její tradicí a tím i posilnění občanské odpovědnosti (např. práce na PC, finanční gramotnost),
 3. prevence zneužívání seniorů (např. kurzy sebeobrany pro seniory, přednášková činnost v boji proti týrání a zneužívání seniorů, zanedbávání péče, semináře na téma Jak se bránit „šmejdům“?).

Výše prostředků pro realizaci aktivit v daném kalendářním roce z prostředků hl.m. Prahy činí: 15.000.000 Kč.

    II.    Předkládání žádosti:

 1. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je ke stažení na portálu školství hl. m. Prahy – na internetové adrese https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Podpora-vzdelavani-prispevkovych-organizaci.
 2. Formulář žádosti se předkládá v písemné podobě na adresu pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen „SML MHMP“) Praha 1, Jungmannova 35/29, a to prostřednictvím poštovní doručovací služby nebo osobně do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (na obálku napište „Podpora vzdělávání“) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky – 48ia97h). Zároveň veškeré žádosti zasílejte v excelu na mailovou adresu pavlina.gucka@praha.eu.
 3. Všechny formuláře žádostí v listinné podobě musí být vyplněné čitelně a potvrzené statutárním zástupcem školy.
 4. Žádosti je možné předkládat ode dne zveřejnění této výzvy.
 5. Každá příspěvková organizace smí podat maximálně tři projekty (tři žádosti) a v každé aktivitě mohou být maximálně dva projekty (dvě žádosti). Aktivita č. 6 se do tohoto počtu nezapočítává.
 6. Žádosti je možné podávat nejpozději do 31. 1. aktuálního roku do konce pracovní doby podatelny MHMP. Pro dodržení lhůty podání prostřednictvím poštovní doručovací služby je rozhodné datum odeslání žádostí.

 III.    Kritéria hodnocení žádostí o příspěvek:

 1. Žádost může předložit pouze příspěvková organizace, která je zřizovaná hl. m. Prahou a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.
 2. Žádost se musí vztahovat k aktivitám č. 1 až č. 7.
 3. Odbor SML MHMP provede obsahové hodnocení žádosti, kde hlavními kritérii budou potřebnost a hospodárnost.
 4. Důvody k vyřazení žádosti:
 • Pozdní podání žádosti.  
 • Žádost je neúplná, neobsahuje požadované údaje nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám.
 • Žadatel není oprávněn žádat o finanční příspěvek podle podmínek výzvy.
 • Žádost neobsahuje požadované přílohy (Aktivita č. 6).

 IV.    Požadavky pro vyplnění formuláře žádosti a další informace:

 1. Na finanční příspěvek nevzniká škole podáním žádosti žádný nárok.
 2. Schválená výše finančního příspěvku nemusí pokrýt plnou výši školou požadovaných finančních prostředků.
 3. Vyhodnocení všech včas došlých žádostí provede odbor SML MHMP, a to podle uvedených kritérií v článku III. této výzvy.
 4. Schválená finanční podpora bude školám poskytována pouze prostřednictvím příspěvku zřizovatele – rozpočtovým opatřením, které schvaluje Rada HMP do konce března aktuálního roku.
 5. Schválená finanční podpora musí být čerpána v aktuálním roce. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku a nelze proplácet účetní doklady vystavené v roce předchozím.
 6. Nevyčerpaná finanční podpora bude vrácena v rámci finančního vypořádání příspěvkové organizace za aktuální rok. Vyúčtování finančního příspěvku se provádí pouze v rámci finančního vypořádání za školu, bez formulářů finančního vypořádání projektu. Na odbor SML MHMP se na konci aktuálního roku zašle pouze mailem informace o čerpání/nečerpání přidělených finančních prostředků z této výzvy.
 7. Aktuální informace k výzvě a vyhodnocení žádostí bude uveřejněno na portálu školství HMP – na internetové adrese: https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Podpora-vzdelavani-prispevkovych-organizaci.
 8. SML MHMP může kdykoliv ukončit tuto výzvu nebo nevybrat žádnou z žádostí.
 9. Veškeré předložené žádosti jsou platné pouze pro tuto výzvu.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Výzva

UPOZORNĚNÍ: Formuláře žádosti k jedné aktivitě podávejte současně s formulářem "Přehled podaných žádostí", který slouží k souhrnnému sběru požadavků! Děkujeme!

Formulář žádosti k jedné aktivitě (v případě, že je systémem hlášen problém s obsahem, klikněte na "ANO", nejedná se o chybu)

Alternativní stažení formuláře zde: GOOGLEDISK (stáhnout lze - kliknutím na "soubor" - položka "stáhnout" - dále zvolit "Microsoft Excel (.xlsx)"

Přehled podaných žádostí (v případě, že je systémem hlášen problém s obsahem, klikněte na "ANO", nejedná se o chybu)

Alternativní stažení formuláře zde: GOOGLEDISK (stáhnout lze - kliknutím na "soubor" - položka "stáhnout" - dále zvolit "Microsoft Excel (.xlsx)"

Doplňkový formulář pro zákonné zástupce - využití pouze pro aktivitu č. 6 (neodevzdává se při podávání žádostí podporu)

 

Kontaktní osoba – Ing. Pavlína Gucká, tel: 236 00 5242, mail: pavlina.gucka@praha.eu

Vloženo: 10.01.2022 | Aktualizováno: 20.01.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2209 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021