Volný čas a zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času různorodou zájmovou činností. Je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, především ve střediscích volného času, dále ve školních družinách a školních klubech. V souladu se zákonem se střediska volného času rovněž podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty, zabezpečují organizaci soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a  dalšími institucemi. DDM zpracovávají vzdělávací programy, které budou sloužit jako podklady pro roční plány činnosti těchto školských zařízení. Personální zabezpečení zájmového vzdělávání v DDM je na velmi dobré úrovni – převážná část pedagogických pracovníků má požadovanou kvalifikaci. Jednou ze složek v plánovaném dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je doplňování a prohlubování kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost.

Charakteristika středisek volného času v hl. m. Praze

Střediska volného času, zejména domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby společně s občanskými sdruženími pracujícími s dětmi a mládeží ve volném čase vytvářejí širokou nabídku pro vhodné využívání volného času dětí a mládeže nejen v průběhu školního roku, ale i o prázdninách.

Na území hl. m. Prahy je vytvořena dobře fungující a dopravně dostupná síť DDM, které uskutečňují výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost pro děti a mládež formou pravidelné, příležitostné, spontánní a prázdninové činnosti, zabezpečují  realizaci soutěží a přehlídek, včetně celostátně vyhlašovaných MŠMT, vzdělávání dospělých včetně pedagogických pracovníků.

Dům dětí a mládeže
Školní družina
Školní klub


Přehled školských zařízení na území hl.m. Prahy:

Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

 

Přehled podoblastí:

Přehled domů dětí a mládeže zřizovaných hl. m. Prahou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 30.07.2008 | Aktualizováno: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 24948 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021