Poklady a dotazy FAQ k RAP

  ●    Jaké jsou základní dokumenty k RAP (IROP)? A kde je můžeme najít?

  Základní informace o RAP jsou v dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů , přímo o RAP pojednává kapitola č. 9.

  Veškeré aktuální dokumenty k IROP (pro nás zejména část Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura v IROP) naleznete zde - Dokumenty IROP.

  Další materiály potřebné k vytvoření projektového námětu jsou na stránkách magistrátu naleznete zde.

  ●    Je možné v rámci projektu RAP inovovat učebny Výtvarné výchovy na Gymnáziu se zaměřením na VV/HV?

  IROP 2014 – 2020 podporoval technické a řemeslné obory a uvedené oblasti nebyly podporovány. Na základě požadavku MŠMT došlo pro období 2021 – 2027 ke změně zaměření z technických a řemeslných oborů na polytechnické vzdělávání. Přístup k zaměření VV/HV ověřujeme na MŠMT, které je věcným gestorem oblasti vzdělávání v IROP. 

  ●    Je možné v rámci projektu inovovat učebny PC – vybudovat nové podlahy, stropy, odzvučení, elektřinu, jističe, a nová  PC?

  Investice do modernizace učebny PC možné budou (včetně vybavení), a to ve vazbě na oblast práce s digitálními technologiemi. Vždy se musí jednat o modernizaci, nikoliv opravu z důvodu havarijního technického stavu.

  ●    Je možné v rámci již předschváleného projektu RAP škrtnout některé klíčové aktivity při zachování projektu?

  Do IROP bude možné předložit projekt jako celek, a také jen část projektu z RAP, tzn., že ne nutně musí žadatel využít veškeré klíčové aktivity (sloupec Typ projektu). V budoucnu není v RAP možné škrtat a měnit podpořené projekty. Možností je pouze případně SNÍŽENÍ alokace EFRR na částku, která byla do IROP skutečně předložena. Ale tato změna musí být součástí řádné aktualizace RAP a měla by dávat smysl, například pokud by se tím uvolnila alokace pro další projekt.

  Způsob změny (aktualizace) RAP definuje Metodický pokyn pro integrované nástroje a regionální akční plány, který obsahuje následující pasáž „V rámci aktualizace seznamu projektů lze měnit položky (včetně alokace), případně přidávat nové projekty do výše alokace pro území kraje. Projekt předložený do výzvy IROP, který bude v procesu hodnocení, anebo úspěšně projde procesem hodnocení, nemůže být z aktualizovaného seznamu prioritních projektů RAP odstraněn.“. Jinými slovy, do dne předložení projektu do výzvy IROP, je možné parametry projektu měnit. Do vyhlášení výzvy IROP je možné RAP aktualizovat v libovolných intervalech. Po vyhlášení výzvy IROP lze RAP aktualizovat 1x za 6 měsíců.

  ●    Je možné dát si do projektu také vybudování bezbariérových toalet při budování odborné učebny?

  Ano, toto možné bude. Zajištění bezbariérovosti bude způsobilým výdajem. Zabezpečení bezbariérovosti dokonce bude podmínkou pro čerpání podpory z IROP (vyjdeme-li z podmínek končícího programového období 2014-2020 pro SŠ). Mezi těmito podmínkami bude mj. i povinnost žadatele zabezpečit bezbariérové WC (nejedná-li se o obory vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., kdy je studium žáků s handicapem vylučující pro přijímací řízení – v tomto případě taková škola, dotčený obor vzdělávání, zabezpečit bezbariérovost nemusí).

  ●    Existuje ještě nějaký jiný standard kromě standardu konektivity?

  Ne, dále jsou pro žadatele závazná Specifická pravidla včetně příloh, Obecná pravidla včetně příloh a znění výzvy. Parametry Standardu konektivity budou ještě tématem jednání Pracovního týmu IROP pro oblast vzdělávání, lze však předpokládat, že standard z období 2014-2020 nepoklesne, resp. se může ještě zpřísnit s ohledem na zvyšující se IT standardy pro zabezpečení sítě škol.

  ●    Je možné v Praze v RAP budovat školní kluby pro žáky nižších ročníků gymnázií?

  Ano. Dle návrhu Programového dokumentu IROP je možné v aktivitě infrastruktura střední škol / VOŠ dokonce i samostatně realizovat aktivitu „budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb“.

  ●    S jakou délkou projektu máme za školu počítat? (například dvouleté…)

  Je plně v kompetenci žadatele. I to, zda bude projekt etapizovat nebo bude realizovat jen projekt jednoetapový, tzn. s jednou ex-post žádostí o platbu. Žadatel sám musí vědět, v jakém časovém harmonogramu je jeho záměr proveditelný. Nejzazší termín ukončení realizace bude stanoven ve výzvě. V průběhu realizace je možné předkládat žádosti o změnu na prodloužení harmonogramu realizaci. Tyto změny musí být však opodstatněné a zdůvodněné.

  ●    Co znamená jeden projekt? (zahrnuje opravu jedné učebny, nebo v rámci jednoho projektu může proběhnout úprava např. několika učeben v rámci jedné koncepce?)

  Je v kompetenci žadatele, zda do jedné předložené žádosti o podporu zahrnuje pouze úpravu jedné učebny, nebo přístavbu celé školy včetně konektivity apod. Do IROP lze předkládat jak menší žádosti o podporu, tak velké investiční záměry (s přihlédnutím k minimální a maximální výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt). Z pohledu IROP jeden projekt = jedna žádost o podporu předložená do IROP.

  ●    Je možné uvést územní souhlas/stavební povolení i když jsou již propadlé?

  Parametry pro povinné přílohy typu stavební povolení / souhlas stanoví až výzva samotná. Nelze v tuto chvíli předvídat, zda bude dostačujícím dokumentem např. pouze žádost o stavební povolení nebo již stavební povolení s nabytím právní moci. V případě předložené propadlého stavebního povolení (budeme-li vycházet ze současného končícího programového období 2014-2020) bude žádost o podporu (v případě, že úspěšně projde všemi kroky hodnocení) doporučena k financování s výhradou a žadateli nebude vydán právní akt, dokud nedoloží platné stavební povolení (prostor pro toto doložení je zpravidla 1 rok od registrace předmětné žádosti o podporu).

  ●    Jakým způsobem budou zohledněny rostoucí ceny ve stavebnictví?

  Nebudou zohledněny v následné realizaci projektu. Žadatel sám musí provést takovou rozvahu, aby např. v položkovém rozpočtu stavby zohlednil nárůst cen ve stavebnictví. Částku přidělené dotace není možné navyšovat. Zároveň projekty předložené do IROP musí respektovat částky EFRR uvedené v RAP a není možné žádat na vyšší částky, než bude uvedeno v RAP.

  ●    Při uvedení termínu zahájení realizace stačí uvést rok (měsíc, kvartál)?

  Bavíme-li se o registraci žádosti o podporu do IROP, tak bude vždy v harmonogramu realizace projektu uvedeno konkrétní datum zahájení (den/měsíc/rok) a konkrétní datum ukončení realizace projektu.

  Pokud se jedná o vyplnění tabulky RAP, uveďte prosím co nejpřesnější datum je možné. Optimálně měsíc a rok, případně kvartál a rok. Pokud to možné není, uveďte pouze rok.

  ●    Indikátor počet žáků - jedná se o jednorázovou kapacitu učebny, nebo o počet žáků, kteří využijí učebnu v nějakém časovém období (např. školní rok)?

  Indikátory IROP a způsob jejich vykazování bude uvedeno ve výzvě IROP a žadatel je vyplňuje v žádosti o podporu.

  Do tabulky RAP prosím v indikátoru „Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních“ uveďte fyzickou kapacitu tříd, nikoliv počet uživatelů v určitém časovém horizontu.

  ●    Je možné spustit projekt dřív než bude schválen IROP? Od kdy půjde o uznatelné výdaje?

  Z pohledu pravidel IROP2 bude pouze platit, že realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu (tzn. nesmí být prokazatelně uzavřeny veškeré aktivity z předkládané žádosti o podporu). Uznatelnost výdajů je daná návrhem PD IROP, a to od 1. ledna 2021. Žadatel v zásadě může začít realizovat projekt již nyní, Podmínky výzvy budou však zveřejněny až s jejím vyhlášením.

  ●    Mohou se v rámci projektu RAP vybavit také kabinety, které nepatří k modernizovaným nebo nově vybudovaným odborným učebnám v projektu?

  Dle návrhu Programového dokumentu IROP (PD IROP) bude nově podporováno „zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (např. kabinety)“, bude se jednat o tzv. doprovodnou část projektu, tzn., nebude moci být realizována samostatně, může být realizováno pouze ve vazbě na hlavní zaměření projektu: na modernizaci odborných učeben, budování vnitřní konektivity školy, budování zázemí pro školní kluby pro žáky nižšího stupně gymnázií. Způsobilost výdajů bude předmětem diskuse na jednání Pracovního týmu. Kabinety jsou však již uvedeny jako příklad v PD IROP a budou způsobilým výdajem, bude však upřesněno ve výzvě. 

  ●    Jak bude ve výzvě řešeno deminimis pro soukromé školy? V rámci RAP jsme vyzvali školy k podání projektů v rozmezí 2 až 50 mil.

  Na úrovni plánovaných individuálních výzev pro aktivitu infrastruktura středních škol / VOŠ se o uplatnění limitu de minimis pro soukromé školy neuvažuje. Nastavení veřejné podpory je však předmětem diskuse s ÚOHS a bude upřesněno ve výzvě.

  ●    Bude uznatelné vybudování venkovních učeben (školních zahrad) v souvislosti s přírodními vědami?

  Vybudování venkovní učebny ve vazbě na relevantní oblast (např. přírodní vědy) bude možná.

  ●    V případě, že škola vybuduje v projektu učebny, bude možné z projektu hradit i bezbariérový přístup k nim a přináležející toalety?

  Ano, zabezpečení bezbariérovosti dokonce bude podmínkou pro čerpání podpory z IROP. Mezi těmito podmínkami bude mj. i povinnost žadatele zabezpečit bezbariérové WC (nejedná-li se o obory vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., kdy je studium žáků s  handicapem vylučující pro přijímací řízení – v tomto případě taková škola, dotčený obor vzdělávání, zabezpečit bezbariérovost nemusí). Zajištění bezbariérovosti bude způsobilým výdajem.

  ●    Je dána nějaká podmínka, že výdaje na doplňkové aktivity budou podporovány pouze do určitého % nákladů z hlavních aktivit? Například v situaci, kdy škola chce jako hlavní aktivitu vytvořit odbornou učebnu a jako doplňkovou aktivitu venkovní zahradu jako zázemí pro komunitní aktivity, přičemž tato bude řádově finančně nákladnější, je to v pořádku?

  Průběžně je tato problematika (procentní limit na tzv. doprovodnou část projektu dle návrhu PD IROP) řešena na úrovni Pracovního týmu IROP pro vzdělávání. Nelze v tuto chvíli předvídat, kam budou tato jednání směřovat, zároveň nelze ani vyloučit, že na „doprovodnou část projektu“ nějaký nižší limit % celkových způsobilých výdajů bude stanoven. 

  ●    Je při řešení projektového záměru na vybudování vnitřní konektivity školy možné současně finančně v rámci projektu řešit i nové rozvody elektroinstalace, které budou souběžně nutné pro využívání nových technologií a zařízení ve výuce (zastaralé hliníkové rozvody nahradit novými v mědi)?

  Z dotazu není zřejmé, zda by žadatel hodlal realizovat pouze aktivitu „vnitřní konektivita školy“, nebo hodlá podpořit i např. odbornou učebnu IT ve vazbě na oblast práce s digitálními technologiemi. Vyjdeme-li však z parametrů končícího programového období 2014–2020 (konektivita SŠ), tak platilo, že i např. nutné stavební či materiálové výdaje pro obnovu infrastruktury konektivity v budově školy tvořily způsobilé výdaje projektu. Na aktivitu „konektivita SŠ“ bude stanoven minimální standard, který bude muset každý žadatel splnit; půjde rovněž pořizovat prvky nad rámec tohoto standardu. 

  ●    Lze při vybudování nových odborných učeben v projektu, kde je podmínkou projektové žádosti bezbariérové WC, řešit komplexně modernizaci stávajícího sociálního zařízení ve škole?

  Nelze. Modernizace veškerého stávajícího sociálního zařízení ve škole nebude podporovaným výdajem. Lze však předpokládat, že v IROP2 půjde modernizovat „nezbytné zázemí odborných učeben podpořených z IROP“, bude-li to žádoucí (tzn., že může vzniknout sociální zázemí nově budované/modernizované odborné učebny).

  ●    V situaci, kdy pražská škola vlastní / si pronajímá pozemek, který se nachází mimo území hl. města Prahy - je možné projekt z IROP realizovat také na tomto pozemku?

  Nebude to možné ve výzvě pro více rozvinutý region (hl. město Praha). Rozhodující je místo realizace projektu (na území hl. města Prahy), nikoliv sídlo žadatele.

  ●    Bezbariérovost je uvedena jako eliminační kritérium. Je toto kritérium relevantní při budování učeben/kabinetů, ale nikoli v případě vybavení (např. vybavení stávající třídy audiotechnikou tak, aby z ní byla učebna jazyková, nebo vybavení stávající třídy tak, aby z ní byla učebna chemie pro plánovanou gymnaziální třídu)?

  Zabezpečit bezbariérově např. podpořené prostory gymnázia bude nutné i při „pouhém“ vybavování odborných učeben. Platí, že min. od vstupu do budovy po vstup do podpořených učeben/prostor z IROP musí být zabezpečen bezbariérový přístup, včetně min. jednoho bezbariérového WC.

  ●    Bude možné vyčlenit z projektu finance na pořádání výběrového řízení? Je příprava projektové dokumentace způsobilý výdaj?

  Jelikož se aktuálně pohybujeme teprve ve fázi schvalování PD IROP (započal formální dialog s EK), nelze v tuto chvíli vůbec předjímat a stvrzovat konkrétní způsobilé či nezpůsobilé výdaje pro jednotlivé aktivity v oblasti vzdělávání. Parametry a podmínky stanoví až vyhlášení výzvy samotné, resp. Specifická pravidla dotčených výzev. Zároveň platí, že jednání o nastavení jednotlivých aktivit probíhají paralelně na platformě Pracovního týmu IROP pro vzdělávání, za účasti stěžejních aktérů v oblasti školství (namátkou Asociace krajů ČR, SMOČR, MŠMT).
  Poskytoval dotace však očekává, že výzvy pro oblast středních škol/VOŠ budou do velké míry kopírovat historicky vyhlašované výzvy v tomto končícím programovém období (2014–2020), např. výzvu č. 32, parametry dostupné na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-32-infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbo) - výdaje s pořízením služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, typu příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování projektové dokumentace aj. zde tvořily výdaje způsobilé a lze očekávat, že stejně tomu bude i období 2021–2027.

  ●    V případě, že se z projektu budou financovat venkovní učebny (například na přírodní vědy), je stanovena nějaká podmínka týkající se užívání vybudované učebny? Konkrétně jestli taková učebna musí být využívána celoročně?

  Časovou kapacitu k užívání venkovní učebny stanoví a popíše žadatel, včetně zdůvodnění potřebnosti realizace takového prostoru. Oproti podmínkám končícího programového období 2014–2020 však již nebude muset modernizovaná/vybudovaná venkovní učebna sloužit převážně pouze pro formální výuku, protože návrh PD IROP stanovuje, že lze budovat, modernizovat a vybavit odborné učebny SŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, ale i zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (zejm. cílových skupin). Venkovní učebna nemusí být využívána celoročně.

  ●    Je možné z projektu financovat vybudování/rekonstrukci tělocvičny s komunitním přesahem? (Tj. například dopoledne by sloužila pro výuku a odpoledne pro různé komunitní akce a aktivity)

  V souladu s návrhem PD IROP, doprovodná část projektu (nelze realizovat jako jediné zaměření projektu) lze v aktivitě SŠ/VOŠ rovněž realizovat „vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity…“ – budou stanoveny principy komunitního přesahu/aktivit, zároveň je k debatě, zda bude/nebude na realizaci této doprovodné aktivity stanoven určitý limit (např. procentuální) celkových způsobilých výdajů.

  ●    Jaké výdaje bude možné hodnotit jako způsobilé před začátkem projektu?

  Lze uvést, že způsobilost výdajů v IROP2 je od 1. ledna 2021 – od té doby jsou způsobilé veškeré výdaje, které při vyhlášení výzvy budou blíže popsány ve Specifických pravidlech.

  ●    BEZBARIÉROVOST:

  Pokud v rámci projektu budeme zajišťovat i bezbariérový přístup k učebně - konkrétně výtah - bude možné hradit výtah z projektu i v případě, že bude sloužit ke zpřístupnění i ostatních (vyšších) pater než jen toho, kde bude zmodernizovaná učebna? Je případně možné z projektu financovat také druhý výtah v jiném traktu budovy tak, aby byla škola pně bezbariérová, ačkoliv druhý výtah nebude mít žádnou vazbu na některou z modernizovaných učeben?

  Rekonstrukce a stavební úpravy (např. výtah) stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol (zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) budou podporovanou aktivitou. Pokud v budově sídlí jen samotná střední škola, bude výtah i do jiných pater podporován. Plně zabezpečit celou budovu SŠ bezbariérově (tzn. nad rámec min. standardu) bude možné. V případě, že v patrech budovy jsou jiné (např. komerční prostory), přistoupilo by se pravděpodobně k poměrovému přepočítání způsobilé a nezpůsobilé části bezbariérového řešení.

  ●    KABINETY:

  V rámci modernizace učeben je možné upravit také kabinety pro učitele, resp. týká se to jen kabinetů přímo náležících ke zmodernizovaným učebnám? Lze financovat z projektu také vybavení kabinetů?

  Kabinety učitelů půjde modernizovat pouze ve vazbě na oblast komunikace v cizích jazycích, přírodních věd, polytechniky a práce s digitálními technologiemi. Tyto kabinety půjde i vybavit. Tuto aktivitu nepůjde realizovat samostatně, pouze jako doprovodnou část projektu, a to vazbě na „vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben SŠ“, „budování vnitřní konektivity školy“ nebo „budování zázemí školních klubů pro nižší stupně víceletých gymnázií“. V praxi to znamená, že např. podpořit kabinet učitele dějepisu nebo českého jazyka nebude z IROP možné.

  ●    NÁSTAVBA A ÚPRAVA ZÁZEMÍ:

  Lze v rámci přestavby pro další nástavbu (kde budou nové učebny) upravit také zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky v případě, že do tohoto zázemí bude nutné zasáhnout, aby nástavba mohla vzniknout?

  Viz odpověď výše. Modernizace zázemí pro ped. pracovníky je podporovanou doprovodnou aktivitou. Konkrétní způsobilé výdaje na tuto doprovodnou aktivitu však prozatím nejsou stanoveny. Zároveň obecně platí, že vyvolané investice potencionálního žadatele mimo oblast vymezené podpory jdou na vrub žadatele.

  ●    Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi: V případě vybudování hřiště jako doplňkové aktivity je potřeba i u něj zajišťovat nějakou bezbariérovost, příp. jak konkrétně? Bude potřeba prokazovat veřejnou přístupnost hřiště, příp. jak?

  K aktivitě „vnitřní a venkovní zázemí…“ probíhá intenzivní debata na platformě pracovního týmu IROP pro vzdělávání. Způsobilost jednotlivých výdajů, ani příp. limity prozatím nejsou stanoveny. Ty stanoví až výzva samotná.

  ●    Je možné jeden projekt v RAP rozdělit na na více projektů do výzvy IROP?

  Zpracovatelem ani gestorem RAP není CRR ani poskytovatel dotace (ŘO IROP), tudíž nelze poskytnout ucelený metodický výklad k tvorbě RAP. Obecně však platí, že předložený projekt do IROP musí odpovídat projektu uvedenému v RAP a alokace EFRR projektu předloženého do IROP nepřesahuje alokaci EFRR projektu uvedenou v RAP, vypočtenou dle celkových způsobilých výdajů uvedených v RAP a příslušné míry spolufinancování dle typu regionu.

  ●    Bude jako způsobilý výdaj uznatelná celá projektová dokumentace i v případě, že se nakonec zrealizují jen některé dílčí části projektu?

  Způsobilost výdajů stanoví až výzva samotná. Obecně však platí, že není-li pro projekt využíván celý předmět financování, bude k financování způsobilá pouze poměrná část.

   

  IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

   

   

  Vloženo: 24.01.2022 | Aktualizováno: 11.02.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 622 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021