Výzva pro předkládání projektů do Regionálního akčního plánu (RAP) v rámci IROP

  Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

  dovolte nám, abychom Vás jménem hl. m. Prahy oslovili s žádostí o spolupráci. Jako potenciální příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 až 2027 (dále jen „IROP“) Vás prosíme o zaslání Vašeho návrhu projektového záměru v oblasti investic do Vaší školy. Dovolujeme si Vás upozornit, že záměry ve vyšším stadiu připravenosti budou upřednostněny (důvodem je plnění milníků IROP).

  Informace k podpoře z IROP (2021–2027)

  Podpořeným zařízením je střední škola, střední škola a vyšší odborná škola (nebo školní hospodářství nebo středisko praktického vyučování) nebo konzervatoř dle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení na území kraje k datu vyhlášení výzvy.

  Samostatné VOŠ nepatří mezi příjemce podpory.

  Podporované aktivity dle IROP, na které musí být projekty zaměřeny:

  • podpora vybudování, modernizace nebo vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • budování vnitřní konektivity škol;
  • budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

  Doplňkové aktivity (pouze jako součást projektu výše) budování a modernizace:

  • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ  vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

  Mezi další podmínky pro budoucí výzvu IROP (MMR) patří:

  • projekt spadá do seznamu projektů RAP;
  • učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, družiny, školní kluby a zázemí pro komunitní aktivity podpořená z IROP jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

  Pokud bezbariérovost nemáte zajištěnou, je nutné ji zahrnout do Vašeho záměru a počítat s ní i v rozpočtu.

  • projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+;
  • projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu (dle dokumentu Standard konektivity IROP).

  Relevantní v případě, že škola řeší konektivitu jako součást projektu.

  • předmětem realizace projektu nejsou investice do učeben a prostorů, které jsou v době podání žádosti o podporu ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím IROP 2014-2020 nebo realizované či ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím OP Praha – pól růstu či projektu hrazeného z veřejných financí.

  Celková alokace

  Avizovaná alokace IROP pro Prahu bude ve výši cca 1,36 miliardy Kč. Projekty budou financovány v této struktuře – EFRR 40 % / stát 50 % / příjemce 10 %, z toho je zřejmá povinnost příjemce spolufinancovat projekt ve výši 10 %.

  Postup výběru projektů a priority hl. m. Praha

  Hl. m. Praha provede předvýběr investičních projektů dle kritérií uvedených v příloze (vycházejí z pravidel IROP a ze strategie kraje) a připraví seznam projektů.

  Seznam projektových záměrů následně schválí PS Vzdělávání a předloží zastupitelstvu hl. m.  Prahy ke schválení. Výsledný seznam bude zveřejněn na stránkách portálu www.prahaskolska.eu.

  Projekty z tohoto seznamu pak bude MMR v otevřeném řízení schvalovat k podpoře v rámci jednotlivých výzev IROP.

  V průběhu prosince a ledna proběhne sběr projektových záměrů a jejich výběr podle následujících pravidel:

  1)    alokace kraje bude rozdělena do 3 skupin dle zřizovatele (včetně škol zřízených státem):

  • školy, kde je zřizovatelem obec (Praha);
  • církevní organizace;
  • soukromé subjekty (zapsané do rejstříku škol); a to dle poměru počtu žáků dle statistického výkazu MŠMT k 30. 9. 2021;

  2)    každý žadatel může do zásobníku projektů přihlásit pouze jeden projekt ve výši:

  a.    minimální alokace – 2 000 000 Kč;

  b.    maximální alokace – 50 000 000 kč;

  3)    v souladu se strategií kraje budou preferované předkládané projektové záměry spadající pod následující oblasti:

  a.    projekty posilující kapacity oborů vzdělání Gymnázium (kód: 79-41-K/41) v kategorii: čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy;

  b.    třídy podporující efektivní výuku a dobrou pedagogickou práci (dle vzoru Future Classroom Lab: https://fcl.eun.org/;

  c.    vytvoření relaxačních místností pro pedagogy (pouze jako součást projektu);

  d.    zázemí nebo vybavení pro výuku odborných profilových předmětů (včetně kabinetů);

  e.    učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků (včetně digitálního vybavení);

  f.    pořízení, modernizace, vybavení ICT (včetně software), budování sítí, datové rozvody, zajištění kyberbezpečnosti;

  4)    dále budou kladně hodnoceny projekty, které jsou v pokročilejším stadiu připravenosti.

  Tato pravidla mohou být aktualizována, zejména v závislosti na změnách podmínek pro čerpání podpory z IROP, které zatím nejsou finálně zveřejněny. V případě takové aktualizace budou žadatelé vyzváni k úpravě svých projektových záměrů a seznam bude znovu posuzován výběrovou komisí za účelem nové prioritizace.

  Na základě výše uvedených pravidel Vás v případě zájmu o realizaci projektu ve vaší škole žádáme o vyplnění tabulky, která je přílohou tohoto dopisu a její odeslání elektronicky na adresu: kap@prahainovacni.eu do 31. 1. 2022. Veškeré informace uvedené v tabulce mohou být kontrolovány. V případě soukromých a církevních škol bude seznam opatřen datem a podpisem zřizovatele.

  DOPIS ve formátu PDF ke stažení.

  TABULKA pro uvedení projektových záměrů

  KRITÉRIA HODNOCENÍ

   

  IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

  Vloženo: 21.12.2021 | Aktualizováno: 24.01.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1020 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021