Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek – aktivita č. 6 – PODPORA OV v roce 2021

  V Ý Z V A

  k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022 (dále jen „Podpora OV“) schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1159 ze dne 22. 5. 2018.

  V souladu s usnesením Rady HMP č. 1159 ze dne 22. 5. 2018 vyzývám k předkládání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 Podpory OV – Podpora technického vybavení škol s následujícími stanovenými kritérii a podmínkami.

      I.    Cíl aktivity:

  Cílem aktivity je zkvalitnění technického vybavení pro výuku dotčených oborů vzdělání na středních odborných školách zřizovaných Hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“). Finanční spoluúčast školy z vlastních zdrojů na zamýšleném nákupu, respektive pořízení vybavení není vyloučena.

  Přidělený finanční příspěvek lze využít pro nákup (inovaci a obnovu) technického vybavení pro výuku žáků. Příspěvek bude možné využít na nákup investičního i neinvestičního vybavení.

  Předpokládaná výše prostředků pro realizaci aktivity č. 6 v kalendářním roce 2021 z prostředků HMP činí: 10 000 000,- Kč.

      II.    Předkládání žádosti:

  1.    Žádost se předkládá na předepsaném formuláři, který je ke stažení na portálu školství HMP – https://skoly.praha.eu/87703_Formulare-zadosti-o-prispevek

  2.    Formulář žádosti se předkládá v písemné podobě na adresu pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP Praha 1, Jungmannova 35/29, a to prostřednictvím poštovní doručovací služby nebo osobně do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo datovou zprávou.

  3.    Formulář žádosti musí být vyplněný čitelně a potvrzený statutárním zástupcem školy.

  4.    Žádosti je možné předkládat ode dne zveřejnění této výzvy.

  5.    Žádost je možné předložit nejpozději dne 30. 7. 2021 do konce pracovní doby podatelny MHMP, v případě doručování datovou zprávou bude rozhodné datum podání do 30. 7. 2021. Rovněž budou přijímány a k hodnocení předloženy žádosti, které byly doručeny prostřednictvím poštovní doručovací služby nejpozději do 2. 8. 2021.

   III.    Kritéria hodnocení žádostí o příspěvek:

  1.    Žádost může předložit pouze škola, která je zahrnuta do programu Podpory OV – dle přílohy č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1159 ze dne 22. 5. 2018.

  2.    Žádost se musí vztahovat k oborům vzdělání, které jsou zahrnuty do Podpory OV.

  https://skoly.praha.eu/files/=85763/aktualizace_PODPORA_OV_2018_2022_akt_verze_9_08_2018.pdf

  3.    Důvody k vyřazení žádosti:

  a.    Žádost byla obdržena až po datu uzávěrky.

  b.    Žádost je neúplná, neobsahuje požadované údaje nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám.

  c.    Navrhovaná realizace aktivity pro podporu technického vybavení není dostatečně připravena k realizaci nebo není reálná v podmínkách, které ukládají právní předpisy nebo předpisy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce apod.

  d.    Žadatel není oprávněn žádat o finanční příspěvek podle podmínek programu.

  e.    Navržená forma realizace Podpory OV není vhodná (např. technické vybavení nebude sloužit žákům k výuce, výuka by byla na technickém vybavení občasná nebo téměř žádná, požadovaný příspěvek by se vztahoval na technické vybavení, které neodpovídá praxi a výukovým trendům nebo je technologicky zastaralé, technické vybavení by mělo krátkou životnost, technické vybavení by neodpovídalo předepsaným normám, či zásadám s bezpečným zacházením atd.).

  f.    Význam navržené formy pro přidělení příspěvku, případně technická kvalita návrhu žádosti byla shledána nižší než u vybraných návrhů.

  4.    Navrhované technické vybavení přináší nový pohled na vybranou problematiku.

  5.    Technické vybavení má významný dopad na výuku žáků.

  6.    Technické vybavení bude sloužit jasným a srozumitelně stanoveným cílům a postupům ve výuce pro dosažení vyšší odbornosti žáků a znalosti konkrétní problematiky.

  7.    Technické vybavení bude mít jasně specifikovanou cílovou skupinu.

  8.    Technické vybavení je inovativní.

  9.    Technické vybavení bude sloužit pro uskutečňování reálné výuky.

  10.  Rozpočet pro pořízení technického vybavení je jasně stanoven, je realistický a odpovídá místně obvyklým cenám.

  11.  Žadatelem (školou) byly poskytnuty všechny podklady nutné k rozhodování v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

     IV.    Požadavky pro vyplnění formuláře žádosti a další informace:

  1.    V žádosti je nutné uvést, zda by se mělo jednat o investiční nebo neinvestiční příspěvek.

  2.    Na finanční příspěvek nevzniká škole podáním žádosti žádný nárok.

  3.    Schválená výše finančního příspěvku nemusí pokrýt výši školou požadovaných finančních prostředků na nákup, obnovu či inovaci technického vybavení (včetně DPH).

  4.    Vyhodnocení všech včas došlých žádostí provede odbor SML a to podle uvedených kritérií v článku III. této výzvy.

  5.    Schválené finanční příspěvky budou školám poskytovány pouze prostřednictvím příspěvku zřizovatele – rozpočtovým opatřením, které schvaluje Rada HMP.

  6.    Aktuální informace k Podpoře OV a vyhodnocení žádostí bude uveřejněno na portálu školství HMP – na internetové adrese: https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Podpora-odborneho-vzdelavani

  7.    Odbor školství, mládeže a sportu MHMP může kdykoliv ukončit tuto výzvu nebo nevybrat žádnou z žádostí.

  8.    Veškeré předložené žádosti jsou platné pouze pro tuto výzvu.

   

  ŽÁDOST ke stažení TADY

  V Praze dne 10. 6. 2021

   

   

  Vloženo: 11.06.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 286 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021