Soutěž na vytvoření reklamního plakátu k veletrhu pražského školství a vzdělávání Schola Pragensis 2021

  Hlavní město Praha

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  vyhlašuje soutěž

  na vytvoření reklamního plakátu k veletrhu pražského školství a vzdělávání

  Schola Pragensis 2021

  Předmět soutěže:

  Předmětem soutěže je navrhnout plakát pro 26. ročník veletrhu a přehlídky pražských středních, vyšších odborných škol a vzdělávání Schola Pragensis 2021 za níže specifikovaných podmínek.

  Účastníci soutěže:

  Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní. Je určena všem žákům a studentům škol, které se rozhodnou pro účast jako vystavovatelé na 26. ročníku výstavy Schola Pragensis 2021 (dále jen „soutěžící“).

  Vyhlašovatel:

  Hlavní město Praha, IČO: 00064581, sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29, Praha 1

  zastoupený:

  Mgr. Lenkou Němcovou

  ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu

  (dále jen „vyhlašovatel“)

  Podmínky soutěže:

  1.    Soutěžící předloží prostřednictvím své školy vyhlašovateli soutěžní návrh plakátu (dále jen „Návrh“) splňující požadavky zadání a Návrhy dodá nejpozději do dne
  30. 6. 2021.

  2.    Soutěžní Návrh musí být do výše uvedené doby doručen prostřednictvím elektronického nástroje GOOGLE DOTAZNÍK přes odkaz:

  https://forms.gle/9gBnYPg3nw1Rh5vg7

  3.    Soutěžní Návrh bude zpracován v českém jazyce a bude obsahovat minimálně tyto informace:

  - Schola Pragensis

  - 26. ročník

  - veletrh vzdělávání, přehlídka a nabídka pražských škol

  - Kongresové centrum Praha, stanice metra C - Vyšehrad

  - 25. – 27. 11. 2021 (datum lze uvést v různých formátech)

  - Čtvrtek, Pátek 9 – 18 hod., Sobota 9 – 15 (nebo zkratky dnů)

  - vstup zdarma

  - www.scholapragensis.online

  Doporučené:

  - soutěžící má možnost vymyslet motto výstavy, které doplní do plakátu

  4.    Soutěžní Návrh bude obsahovat logo veletrhu a logo hlavního města Prahy:

  Návrh plakátu musí obsahovat oficiální logo veletrhu a logo hlavního města Prahy. Loga musí být vhodně umístěna, zřetelná a čitelná.

  Užití loga hlavního města Prahy je možné provést pouze v souladu s grafickým manuálem, který je k dispozici zde:

  https://praha.brandcloud.pro/#/region/10452/0

  V případě, že nebudou dodrženy základní principy užití loga, může být Návrh plakátu ze soutěže vyřazen.

  Loga veletrhu a HMP ke stažení zde:

  https://skoly.praha.eu/87923_KE-STAZENI-LOGA-Schola-Pragensis-a-HMP

  5.    Kontaktní dotazník pro odeslání obsahuje tyto informace:

  - název školy

  - jméno a příjmení autora/autorky

  - telefon autora/autorky a emailová adresa

  - ročník

  - jméno kontaktní osoby za školu

  - telefon do školy a emailová adresa

  6.    Návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny po termínu a nebudou obsahovat všechny požadované informace, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

  7.    Soutěžící odesláním výše uvedeného dotazníku dává najevo souhlas s podmínkami soutěže a bezúplatným vystavením soutěžních prací na webových stránkách provozovaných hlavním městem Prahou či přímo v expozici veletrhu Schola Pragensis.

  Zpracování osobních údajů: Osoby poskytující osobní údaje - ve tvaru: jméno, příjmení, podpis, email a telefon – podáním Návrhu vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů správcem.

  Správce osobních údajů: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, Magistrát hlavního města Prahy jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů. Subjekty mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese posta@praha.eu. Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenecgdpr@praha.eu, příp. na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

  Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

  Evidence záznamů o zpracování osobních údajů k nahlédnutí zde:

  http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html

  Soutěžící vyslovuje souhlas s uveřejněním svého Návrhu s uvedením jména, příjmení, školy, ve které je žákem/studentem, ročníku studia, a to pro potřeby vyhlášení výsledků soutěže na veřejnosti (a to na webových stránkách provozovaných vyhlašovatelem a v tiskových zprávách).

  Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, školu, ve které je žákem/studentem a ročníku studia ve sdělovacích prostředcích (médiích – například na internetu), propagačních a reklamních materiálech vyhlašovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb

  Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:

  1.    Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše dva Návrhy plakátu (vždy sada v předepsaných formátech papíru – viz. následující bod). Každá škola, která se hodlá zúčastnit 26. ročníku veletrhu Schola Pragensis 2021 jako vystavovatel, může zaslat nejvýše 10 Návrhů ve formátu PDF. Každý Návrh za školu je nutné uložit do dotazníku https://forms.gle/9gBnYPg3nw1Rh5vg7 za každého soutěžícího zvlášť.

  2.    Sada předepsaných formátů papíru, pro které je nutné zpracovat grafický soubor ve formátu PDF resp. JPG:

  - PDF - 210 mm x 297 mm (na výšku), standardní plakát A4 (PDF),

  - PDF - 1060 mm x 190 mm (na šířku) – plakát pro rámečky ve vozech metra (PDF),

  - JPG - čtvercový formát 1080 x 1080 pixelů, zachován poměr stran 1:1 pro sociální sítě,

  - barevnost neomezena.

  3.    Podoba vítězného Návrhu je později využívána i na jiné druhy tiskovin – například pro pozvánky velikosti DL, plakáty až do velikosti formátu papíru A0, CLV rámečky a další formáty a také pro formáty využitelné pro různé komunikační platformy na internetu (např. sociální sítě). Je proto doporučeno soutěžícím, aby bylo možné podobu plakátu snadno upravovat v grafickém programu i pro další varianty tiskovin/grafických souborů.

  4.    V případě, že Návrh bude obsahovat další informace vyjma výše uvedených, je nutné, aby Návrh neobsahoval texty a symboly, které nejsou v souladu s právním řádem České republiky, nepředstavoval neetické jednání, případně aby byl Návrh vyvážený z pohledu genderu apod.

  Hodnocení:

  1.    Návrh posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.

  2.    Hodnotící komise bude Návrh posuzovat podle následujících kritérií:

  a.    splnění požadavků dle zadání,

  b.    originalita soutěžní práce,

  c.    jednoduchost a srozumitelnost,

  d.    možnost využití pro jednotný vizuální styl akce,

  e.    možnost zvětšení, zmenšení a využití pro polygrafické zpracování.

  3.    Hodnotící komise vyhodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší Návrh
  do 1. 9. 2021.

  Vyhlášení výsledků soutěže:

  Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Vyhlašovatel zveřejní výsledky na svých webových stránkách.

  Slavnostní ocenění vítěze soutěže proběhne dne 25. 11. 2021 při zahájení výstavy Schola Pragensis 2021 v Kongresovém centru Praha /alternativně online/. Vítěz soutěže obdrží odměnu ve formě poukázek na odběr určitého druhu zboží. Oceněné návrhy plakátů jsou majetkem vyhlašovatele a odměna, kterou vítěz obdrží, nahrazuje autorský honorář. Tímto přechází licenční práva na vyhlašovatele. Vyhlašovatel pak může bezvýhradně Návrh využít pro propagaci veletrhu Schola Pragensis a školství v hlavním městě Praze.

  Doplňující informace:

  1.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit.

  2.    Návrhy, které byly zaslány do soutěže, se nevracejí.

  3.    Vybrané návrhy, které byly zaslány do soutěže, mohou být vystaveny v rámci výstavy Schola Pragensis 2021.

  4.    Veletrh Schola Pragensis 2021 může z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 proběhnout pouze online formou, což bude znamenat, že vítězný návrh plakátu bude přetvořen do takových formátů, které se dají využít v online kampani.

  5.    Pro inspiraci lze nahlédnout na vítězné návrhy z předchozích ročníků zde:

  https://skoly.praha.eu/88000_Plakaty-k-veletrhu-vzdelavani-Schola-Pragensis-od-roku-2003-do-soucasnosti

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Pavel Dvořák

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  oddělení regionálního školství

  Jungmannova 35/29

  Praha 1

  Tel: 236 005 219

  Email: pavel.dvorak@praha.eu

  V Praze dne: 30. 3. 2021

  Vloženo: 30.03.2021 | Aktualizováno: 14.04.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1794 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021