Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří podle stavu k 31.3.2021  Obrázek bez popisku

  Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

  Aktuálně
  ======================================================================================================================

  Obrázek bez popisku Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové
  aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE. Upozorňujeme na:
      Definici odloučeného pracoviště
  Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají
  skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT
  https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo
  https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty
  naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování
  nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených
  obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím
  Vašeho správního úřadu.
  Při testování je nutné importovat všechny vytvořené
  datové soubory k rozhodnému datu 31.3.2021.
      -----------------------------------------
  Obrázek bez popisku Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, abyste
  správnost importovaných souborů ověřili nejdříve na testovacím serveru
  https://profa.msmt.cz/matrikas, a to i v měsíci dubnu a teprve následně odeslali
  na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny
  předávané údaje zkontroloval/a ředitel/ka školy, který/á výkaz pro odeslání
  správnímu úřadu potvrzuje svým podpisem.

  Obrázek bez popisku Údaje o podpůrných opatřeních nadále zapisujte do školní matriky, přestože
  se příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních)
  v jarním období nepředává. Pro vykazování poskytovaných podpůrných opatření
  s kódem NFN používejte v průběhu celého roku výkaz R 44-99
  (na serveru http://sberdat.uiv.cz/login).
   
  Obrázek bez popisku Novelou vyhlášky č. 27/2016 je PODPŮRNÉ OPATŘENÍ PEDAGOGICKÁ
  INTERVENCE PŘESUNUTO mezi podpůrná opatření prvního stupně. Na základě
  Metodického pokynu k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence,
  doporučujeme již nyní ve Vaší evidenci ukončit toto podpůrné opatření
  (ve 2. až 5. stupni) k 31. 1. 2021. Při podzimním sběru dat již toto podpůrné
  opatření nebude při importu souboru s podpůrnými opatřeními akceptováno.  

  Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje
  pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace,
  týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto
  kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je
  nemusí vůbec obdržet.

  Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy věnovaly pozornost kontrole nastavení částí
  (vykazujících pracovišť) u základních a středních škol, tzn. zda před importem
  dat nastavení odpovídá skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů).

  Obrázek bez popisku Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav –
  výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních
  vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.

  Obrázek bez popisku Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE
  (v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
  =======================================================================================================================

  Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ k rozhodnému datu 31.3.2021 bude probíhat od 1.4. do 15.4.2021.

  Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

  V rámci sběru dat k 31.3.2021 odesíláte na správní úřad:

  • základní školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3a 
  • střední školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8a 
  • konzervatoře - potvrzený výtisk sestavy M9a
  • vyšší odborné školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10a

  Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

  Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

  Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

  IČO: xxxxxxxx sběr dat

   

  Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

  Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


  Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 31.3.2021 (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

  Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
  Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


  • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
  • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
  • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
  • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
  • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
  • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
  • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
  • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
  • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
  • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

  V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


  Poznámka:

  Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


  zdroj: MŠMT

  Elektronický sběr dat

  Vloženo: 24.03.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 284 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021