Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Juárezova

  Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  Mateřské školy Juárezova

  se sídlem Českomalínská 1037/24, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  s předpokládaným jmenováním od 1. srpna 2021.

  Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ:

  • plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1 a § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
  • délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…;
  • znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2 nebo odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…;
  • odborná kvalifikovanost podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…aorganizační a řídící schopnosti.

  K podepsané přihlášce uchazeč/uchazečka přiloží:

  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vícesemestrálním vzdělávání);
  • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení;
  • podepsaný strukturovaný životopis; podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran normostrany formátu A4);
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce); originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců);
  • u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech… ve znění pozdějších předpisů
  • a ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději  do 10.05.2021 včetně.

  Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz MŠ Juárezova, neotevírat“.

  Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2293/21 ze dne 09.03.2021.

  Vloženo: 15.03.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 472 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021