Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  ·    Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  »    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    plná svéprávnost,

  »    bezúhonnost,

  »    zdravotní způsobilost,

  »    znalost českého jazyka.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  »    pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky školy, pedagogická koncepce odpovídající vzdělávací koncepci základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

  »    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  »    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

  »    základní ekonomické znalosti,

  »    organizační a řídící schopnosti.

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  »    jméno, příjmení a titul uchazeče,

  »    datum a místo narození uchazeče,

  »    místo trvalého pobytu uchazeče,

  »    pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

  »    datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce přiložte:

  »    strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

  »    ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  »    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese http://skoly.praha-mesto.cz, a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

  »    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

  »    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

  Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny
  do 26
  . 3. 2021 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:   

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29

  110 00 Praha 1

  Vloženo: 02.03.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 333 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021