Informace o nezbytné péči o děti pro zaměstnavatele zajišťující kritickou infrastrukturu - AKTUALIZACE od 12. 4. 2021!

  V souvislosti s ukončením nouzového stavu dne 12. 4. 2021 od 0:00 hodin na území České republiky, který byl vyhlášen z důvodu pokračující epidemie onemocnění COVID-19, nebude od pondělí 12. 4. 2021 pokračovat provoz určených škol zajišťujících vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu, které zabezpečovaly nezbytnou péči o děti na základě rozhodnutí primátora hl. m. Prahy č. 3/2021 ze dne 16. 3. 2021.

  V novém Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 se (mimo jiné) v bodě I. odst. 14. s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole* a žákům 1. stupně základních škol* ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

  a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

  b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

  c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

  d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  e) příslušníci ozbrojených sil,

  f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

  i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

  j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

  O způsobech vzdělávání a rozdělení do skupin rozhoduje ředitel školy.

  * v mateřské škole, resp. v základní škole, ve které jsou zapsány ke vzdělávání

  Mateřské školy

  Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

  • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. 
  • způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
  • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
  • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

  Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

  Základní školy

  • Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
  • Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
  • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
  • O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel školy.
  • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
  • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

  Magistrát hl. m. Prahy – odbor školství, mládeže a sportu nemá v rozdělování dětí a žáků do skupin od pondělí 12. 4. 2021 žádné kompetence. Děti se vrací do svých kmenových MŠ a ZŠ.

   

  Níže uvedené platí/platilo do 11. 4. 2021!

  Informace o nezbytné péči o děti pro zaměstnavatele zajišťující kritickou infrastrukturu - infolinka:

  HMP_032021_skolstvi_1000x360(2).jpg

  Na základě Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu č. 3/2021 mohou určené školy a školská zařízení vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • zaměstnanci obecní policie,
  • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
  • příslušníky ozbrojených sil,
  • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
  • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
  • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • zaměstnanci zařízení školního stravování,
  • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
  • zaměstnanci České pošty, s. p.,
  • starostové obcí,
  • zaměstnanci zabezpečující výrobu elektřiny,
  • zaměstnanci zabezpečující funkčnost přenosové soustavy elektřiny,
  • zaměstnanci zabezpečující chod distribuční soustavy elektřiny,
  • zaměstnanci zabezpečující přepravní soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
  • zaměstnanci zabezpečující distribuční soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
  • zaměstnanci zabezpečující skladování zemního plynu, ropy a ropných produktů,
  • zaměstnanci zabezpečující výrobu tepla,
  • ­zaměstnanci zabezpečující distribuci tepla,
  • zaměstnanci zajišťující odvoz a recyklaci komunálního odpadu,
  • zaměstnanci zajišťující údržbu komunikací,
  • zaměstnanci zajišťující energetické využití odpadu v ZEVO,
  • zaměstnanci zajišťující nakládání s odpadními vodami,
  • zaměstnanci zabezpečující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované dopravy,
  • zaměstnanci zabezpečující funkčnost řídících pracovišť, ústředen; datových center, telekomunikačních vedení a dalších sítí nezbytných pro fungování služeb města,
  • zaměstnanci zabezpečující činnost integrovaného záchranného systému (jak základní tak ostatní složky IZS),
  • zaměstnanci zabezpečující radiační monitorovací síť,
  • zaměstnanci zabezpečující předpovědní, varovnou a hlásnou službu,
  • zaměstnanci územních samosprávných celků,
  • zaměstnanci zabezpečující kurýrní a doručovací služby,
  • zaměstnanci organizací podílejících se na vývoji a výzkumu využitelných při léčbě nebo vakcinaci proti koronaviru,
  • členové bezpečnostní rady, krizového štábu a jejich pracovních skupin při Magistrátu hlavního města Prahy a městských částech hl. m. Prahy,
  • dobrovolníci podílející se na řešení dopadů epidemie koronaviru,
  • zaměstnanci justičních orgánů,
  •  zaměstnanci poskytovatelů veterinárních služeb,

  a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

  Zaměstnavatelé, kteří odpovídají výše uvedenému výčtu okruhu zaměstnanců, mohou požádat o umístění dětí prostřednictvím formuláře, který je ke stažení ZDE  nebo ZDE - a který bude zaslán pracovníkovi odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Stanislavu Sivanincovi.

  E-mail: stanislav.sivaninec@praha.eu

  Telefon: +420 236 00 5927

  Informace o nezbytné péči o děti pro zaměstnavatele zajišťující kritickou infrastrukturu - infolinka:
  236 00 5917 nebo 236 00 5270

  Rámcový popis procesu umisťování dětí:

  • Zaměstnavatel vyplní předepsaný formulář za všechny své zaměstnance, kteří budou využívat službu péče o dítě (děti zaměstnanců, kteří službu využívat nebudou, prosíme NEUVÁDĚT! - Operativně lze zařazovat další děti později.)
  • Zaměstnavatel odešle formulář odboru školství, mládeže a sportu na uvedený kontaktní email.
  • Odbor školství, mládeže a sportu MHMP na základě formulářů s vyplněným seznamem dětí obdržených do 10:00 v konkrétní pracovní den, provede umístění dětí do určených škol (na základě uvedené preference a kapacitních možností škol), přičemž docházet do určené školy bude možné až na základě vyrozumění školy a zaměstnavatele. Zpravidla probíhá nástup dětí obden, kdy bylo dítě umístěno - příklad: seznam dětí doručený v pondělí do 10:00 je zpracován během pondělí, dojde k u místění dítěte, následuje vyrozumění škol a současně zaměstnavatele (zpravidla odpoledne a večer v den doručení seznamu), přičemž dítě může docházet až od středy ráno, kdy je pro něho připraveno místo a zajištěna strava. Seznamy dětí doručené po 10. hodině v konkrétní pracovní den se zpracovávají až následující pracovní den!
  • Zaměstnavatel obdrží konkrétní seznam škol, do kterých byly umístěny děti ze sezamu jím zaslaným. S umístěním dětí zaměstnavatel seznámí své zaměstnance (i z tohoto důvodu není umisťování dětí prováděno pro následující den po poskytnutí seznamu dětí zaměstnavatelem).

  HMP_032021_skolstvi_1000x360(2).jpg

  Vloženo: 01.03.2021 | Aktualizováno: 14.04.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2755 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021