Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1

  Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1

  se sídlem Bílá 1784/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

  s předpokládaným jmenováním od 1. dubna 2021.

  Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky základní školy:

  plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …); délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…; znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2, případně odst. 3, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …; odborná kvalifikovanost podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …; organizační a řídící schopnosti. K podepsané přihlášce uchazeč/uchazečka přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vícesemestrálním vzdělávání); doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, vč. uvedení funkčního zařazení; podepsaný strukturovaný životopis; podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran normostrany formátu A4); výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce); originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců); u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech… ve znění pozdějších předpisů; ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději do 12.02.2021 včetně. Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz ZŠ a MŠ Bílá, neotevírat“.

  Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2128/21 ze dne 05.01.2021.

  Vloženo: 13.01.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 473 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021