Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022

Níže se dozvíte základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022, které jsou v režimu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě nepříznivé epidemiologické situace ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání. Dne 8. 12. 2020 vydalo MŠMT opatření obecné povahy k termínům konání přijímacího řízení pro střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře; dne 5. 1. 2021 pak opatření obecné povahy pro přijímací řízení na střední školy – obory s maturitní zkouškou. Termíny konání přijímacích zkoušek a doba trvání jednotných přijímacích zkoušek byla upravena opatřeními obecné povahy ze dne 15. 3. 2021.  

Odkaz na platné znění opatření obecné povahy, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/55065/

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 určuje, že uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na přijímacích zkouškách, pokud doloží negativní výsledek antigenního testu ne staršího 7 dní. Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 6. 4. 2021 v souvislosti s testováním uchazečů dále upravuje testování uchazečů o střední vzdělávání

Blíže viz: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

I. Střední školy

Ředitel střední školy do 31. ledna 2021 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Uchazeč podá přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybrané školy do 1. 3. 2021.

Opatření obecné povahy MŠMT pro konání přijímacího řízení na střední školy s maturitními obory vzdělání ze dne 5. 1. 2021 stanovuje pro 4 leté obory a nástavbové vzdělávání následující:

o   Ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky (zajišťuje Cermat), ale musí ji nahradit konáním školní přijímací zkoušky.

o   Ředitel školy může určit odlišný podíl jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jaký je stanoven ve školském zákoně.

o   Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášených uchazečů bude roven nebo menší než předpokládaný počet přijímaných žáků v oboru vzdělání.

o   Pokud uchazeč podal pouze 1 přihlášku do oboru vzdělání, kde se jednotná přijímací zkouška koná, koná ji uchazeč ve dvou termínech ve škole uvedené na přihlášce.

o   Výše uvedené neplatí pro víceletá gymnázia.

Jednotná přijímací zkouška z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění). Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:

čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

3. 5. 2021
4. 5. 2021

šestileté a osmileté obory vzdělání

5. 5. 2021
6. 5. 2021

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání se budou konat:

2. 6. 2021 a 3. 6. 2021.

Jednotná přijímací zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná.

Ředitel školy v kritériích dále může stanovit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy). Školní přijímací zkoušky se konají v období od 3. 5. do 19. 5. 2021.

II. Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře

Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2020 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2020.

Opatření obecné povahy vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 12. 2020 ke konání talentových zkoušek stanovuje:

Talentové zkoušky na středních školách a v konzervatořích se konají v pracovních dnech od 2. 1.
do 31. 1. 2021, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 19. 5. 2021 (jednotná přijímací zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v květnových termínech). Konkrétní dny konání talentové zkoušky určuje ředitel školy.

Odkaz na opatření obecné povahy naleznete zde https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-konani-talentovych-zkousek-2 a https://www.msmt.cz/file/55065/

Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2021.

III. Doplňující informace o přijímacím řízení

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách

·    MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

·    CERMATu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimacizkouska/prihlasky-na-ss)

V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek (odevzdává se škole do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání). Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do nástavbového vzdělávání nebo do jiné než denní formy vzdělávání.

Více informací naleznete:

https://www.msmt.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prahaskolska.cz/

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Vloženo: 23.11.2020 | Aktualizováno: 26.08.2021 | Dariana Medová | Přečteno: 76506 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021