Výběrové řízení na pozici úředníka/úřednice ekonom/ekonomka v odboru školství, mládeže a sportu

  Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka/úřednice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ekonom / ekonomka v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0283).  

  Stručná charakteristika práce

  ·    zpracovávání finančních plánů

  ·    rozborová činnost vynakládání prostředků na investiční akce rekonstrukcí objektů škol a školských zařízení

  ·    příprava podkladů pro sledování finanční dostatečnosti rozpočtovaných akcí

  ·    podíl na zpracování rozborů hospodaření v oblasti investičních výdajů odboru a investičních výdajů příspěvkových organizací

  ·    zodpovědnost za dodržování rozpočtové kázně každé investiční akce

  ·    vystavování platebních poukazů pro příspěvkové organizace v působnosti odboru

  ·    zpracování agendy dotací ze státního rozpočtu nebo státních fondů pro příspěvkové organizace ve školství v hl. městě Praze a pro městské části

  ·    spolupráce při zpracovávání materiálů a informací voleným orgánům za oblast investičních výdajů

  ·    kontrolní činnost ve finanční oblasti investičních výdajů

  ·    podíl na návrhu rozpočtu investičních výdajů

  ·    likvidace faktur

  ·    metodická pomoc organizacím v působnosti odboru v ekonomické oblasti

  Požadujeme

  ·    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  ·    praxe v rozborové činnosti, rozpočtování a účetnictví

  ·    znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění

  ·    znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  ·    znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

  Osobnostní předpoklady

  ·    komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

  ·    pečlivost, samostatnost a zodpovědný přístup

  Vítány

  ·    znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

  ·    znalost hospodaření příspěvkových organizací

  ·    praxe v samosprávě či státní správě

  Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk. Co Vám nabízíme?

  ·    pracoviště v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    pracovní poměr na dobu neurčitou

  ·    plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu

  ·    zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době

  ·    5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna

  ·    benefitový systém Cafeteria

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty

  ·    příspěvek na penzijní připojištění

  ·    zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zaměstnaneckých výhod

  Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Podmínky výběrového řízení a výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

  Přihlášku s přílohami je třeba doručit způsobem uvedeným v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 5. 6. 2020.

  Vloženo: 20.05.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 715 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021