Nařízení primátora hl. m. Prahy k určení škol k výkonu péče o děti vybraných profesí v krizové situaci

Praha 17. března 2020

Č. j.: MHMP  457739/2020

N A Ř Í Z E N Í

Podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

n a ř i z u j i

veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Na základě a ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. 3. 2020 k tomu určuji školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Odůvodnění:

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky ve smyslu § 14 odst. 6 krizového zákona, je primátor v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. Správní úřady se sídlem na území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit. Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle § 14 odst. 4 krizového zákona, pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou.

Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 18. 3. 2020 v 0:00 hod. a platí do uplynutí trvání nouzového stavu na území České republiky, vydaného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020.

MUDr. Zdeněk Hřib

primátor hlavního města Prahy

PŘÍLOHA - URČENÉ ŠKOLY

NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA

Vloženo: 19.03.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 977 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021