Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Věry Čáslavské, Praha 6

  Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  Základní školy a Mateřské školy Věry Čáslavské, Praha 6

  se sídlem Šantrochova 1800/2, 162 00 Praha 6 – Břevnov

  s předpokládaným jmenováním od 1. září 2020.

  Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ:

  plná způsobilost k právním úkonům a odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a bezúhonnost a zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …) a délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících … a znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2, případně odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících … a odborná kvalifikovanost podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících … a organizační a řídící schopnosti.

  K podepsané přihlášce uchazeč/uchazečka přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vícesemestrálním vzdělávání), doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení, podepsaný strukturovaný životopis, podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran normostrany formátu A4), výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců), u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech… ve znění pozdějších předpisů a ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději do 14.04.2020 včetně. Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, neotevírat“.

  Schváleno usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1325/20 ze dne 03.03.2020.

  KE STAŽENÍ - Vyhlášení KONKURSU

  Vloženo: 06.03.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 810 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021