SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁVRH PLAKÁTU PRO VELETRH SCHOLA PRAGENSIS 2020

logoSchola20cmykPoz.jpg

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

vyhlašuje soutěž

na vytvoření reklamního plakátu k veletrhu pražského školství a vzdělávání

Schola Pragensis 2020

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže je navrhnout plakát pro 25. ročník veletrhu a přehlídky pražských středních, vyšších odborných škol a vzdělávání Schola Pragensis 2020 za níže specifikovaných podmínek.

Účastníci soutěže:

Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní. Je určena všem žákům a studentům škol, které se rozhodnou pro účast jako vystavovatelé na 25. ročníku výstavy Schola Pragensis 2020 (dále jen „soutěžící“).

Vyhlašovatel:

Hlavní město Praha, IČO: 00064581, sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29, Praha 1

zastoupený:

Mgr. Lenkou Němcovou

ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu

(dále jen „vyhlašovatel“)

Podmínky soutěže:

1.    Soutěžící předloží prostřednictvím své školy vyhlašovateli soutěžní návrh plakátu (dále jen „Návrh“) splňující požadavky zadání a řádně označené a podepsané Návrhy dodá nejpozději do dne 19. 6. 2020.

2.    Soutěžní Návrh musí být do výše uvedené doby doručen na adresu pracoviště vyhlašovatele:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

111 21 Praha 1

Škola doručí jednotlivé Návrhy v uzavřené obálce označené v levém rohu nápisem: „PLAKÁT SCHOLA PRAGENSIS 2020“

3.    Soutěžní Návrh bude zpracován v českém jazyce a bude obsahovat minimálně tyto informace:

- Schola Pragensis

- 25. ročník

- veletrh vzdělávání, přehlídka a nabídka pražských škol

- Kongresové centrum Praha, stanice metra C - Vyšehrad

- 26. – 28. 11. 2020 (datum lze uvést v různých formátech)

- Čtvrtek, Pátek 9 – 18 hod., Sobota 9 – 15 (nebo zkratky dnů)

- vstup zdarma

- www.scholapragensis.cz

Doporučené:

- autor plakátu má možnost vymyslet motto výstavy, které doplní do plakátu

4.    Soutěžní Návrh bude obsahovat logo veletrhu a logo hlavního města Prahy:

Návrh plakátu musí obsahovat oficiální logo veletrhu a logo hlavního města Prahy. Loga musí být vhodně umístěna, zřetelná a čitelná.

Užití loga hlavního města Prahy je možné provést pouze v souladu s grafickým manuálem, který je k dispozici zde:

https://praha.brandcloud.pro/#/region/10452/0

V případě, že nebudou dodrženy základní principy užití loga, může být Návrh plakátu ze soutěže vyřazen.

Loga veletrhu a HMP ke stažení zde:

http://skoly.praha-mesto.cz/87923_KE-STAZENI-LOGA-Schola-Pragensis-a-HMP

5.    Návrh musí obsahovat na zadní straně tyto informace:

- jméno a příjmení autora

- telefon autora a emailová adresa

- podpis autora

- název školy

- telefon do školy a emailová adresa

- ročník

- jméno kontaktní osoby za školu

6.    Návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny a nebudou obsahovat všechny požadované informace, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

7.    Soutěžící svým podpisem na Návrhu dává najevo souhlas s podmínkami soutěže a bezúplatným vystavením soutěžních prací na webových stránkách provozovaných hlavním městem Prahou či na reálné výstavě přímo v expozici Schola Pragensis.

Zpracování osobních údajů: Osoby poskytující osobní údaje - ve tvaru: jméno, příjmení, podpis, email a telefon – podáním Návrhu vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů správcem.

Správce osobních údajů: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, Magistrát hlavního města Prahy jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů. Subjekty mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese posta@praha.eu. Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenecgdpr@praha.eu, příp. na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

Evidence záznamů o zpracování osobních údajů k nahlédnutí zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html

Soutěžící vyslovuje souhlas s uveřejněním svého Návrhu s uvedením jména, příjmení, školy, ve které je žákem/studentem, ročníku studia, a to pro potřeby vyhlášení výsledků soutěže na veřejnosti (a to na webových stránkách provozovaných vyhlašovatelem a v tiskových zprávách).

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, školu, ve které je žákem/studentem a ročníku studia ve sdělovacích prostředcích (médiích – například na internetu), propagačních a reklamních materiálech vyhlašovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:

1.    Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše dva Návrhy plakátu (vždy sada v předepsaných formátech papíru – viz. následující bod). Pro úsporu tisku a papíru je možné zaslat zmenšeniny Návrhů, vždy však musí být zachován správný poměr stran a zmenšený návrh musí být čitelný. Každá škola, která se hodlá zúčastnit
25. ročníku výstavy Schola Pragensis 2020 jako vystavovatel, může zaslat nejvýše 10 Návrhů. Ke každému zaslanému Návrhu je nutné zároveň přiložit i soutěžní Návrh na CD/DVD – nejlépe ve formátech PDF a JPG (všechny Návrhy za školu je možné uložit na jeden nosič, přičemž název souboru bude obsahovat jméno autora).

2.    Sada předepsaných formátů papíru, pro které je nutné zpracovat grafický soubor

- 210 mm x 297 mm (na výšku), standardní plakát

- 1060 mm x 190 mm (na šířku) – plakát pro rámečky ve vozech metra

- barevnost neomezena.

3.    Podoba vítězného Návrhu je později využívána i na jiné druhy tiskovin – například pro pozvánky velikosti DL, plakáty až do velikosti formátu papíru A0, CLV rámečky a další formáty. Je proto doporučeno, aby bylo možné podobu plakátu snadno upravovat v grafickém programu i pro další varianty tiskovin.

4.    V případě, že Návrh bude obsahovat další informace vyjma výše uvedených, je nutné, aby Návrh neobsahoval texty a symboly, které nejsou v souladu s právním řádem České republiky, nepředstavoval neetické jednání, případně aby byl Návrh vyvážený z pohledu genderu apod.

Hodnocení:

1.    Návrh posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.

2.    Hodnotící komise bude Návrh posuzovat podle následujících kritérií:

a.    splnění požadavků dle zadání,

b.    originalita soutěžní práce,

c.    jednoduchost a srozumitelnost,

d.    možnost využití pro jednotný vizuální styl akce,

e.    možnost zvětšení, zmenšení a využití pro polygrafické zpracování.

3.    Hodnotící komise vyhodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší Návrh
do 1. 9. 2020.

Vyhlášení výsledků soutěže:

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Vyhlašovatel zveřejní výsledky na svých webových stránkách.

Slavnostní ocenění vítěze soutěže proběhne dne 26. 11. 2020 při zahájení výstavy Schola Pragensis 2020 v Kongresovém centru Praha. Vítěz soutěže obdrží odměnu ve formě poukázek na odběr určitého druhu zboží. Oceněné návrhy plakátů jsou majetkem vyhlašovatele a odměna, kterou vítěz obdrží, nahrazuje autorský honorář. Tímto přechází licenční práva na vyhlašovatele. Vyhlašovatel pak může bezvýhradně Návrh využít pro propagaci veletrhu Schola Pragensis a školství v hlavním městě Praze.

Jazykový kurz pro vítěze návrhu plakátu!

Novinkou pro všechny soutěžící o nejlepší návrh plakátu k veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2020 je ocenění ve formě voucheru na jazykový kurz dle vlastního výběru!

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy věnuje vítězi soutěže o nejlepší plakát k veletrhu Schola Pragensis 2020 jazykový kurz pro jednu osobu v rozsahu 2 hodiny týdně. Ocenění bude předáno autorovi vítězného návrhu v rámci slavnostního zahájení veletrhu 26. 11. 2020.

Zvláštní cena komise pro zdařilý návrh plakátu k veletrhu Schola Pragensis 2020

V rámci vyhodnocení návrhů plakátů k veletrhu Schola Pragensis 2020 bude oceněn i další návrh plakátu, který sice nebude tvořit vizuální styl veletrhu, ale pro své kvality bude oceněn zvláštní cenou, kterou věnuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Bude se jednat o jazykový kurz pro jednu osobu rozsahu 2 hodiny týdně. Ocenění bude předáno autorovi návrhu v rámci slavnostního zahájení veletrhu 26. 11. 2020.

Informace o jazykové škole a nabízených kurzech naleznete na www.sjs.cz.

Doplňující informace:

1.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit.

2.    Návrhy, které byly zaslány do soutěže, se nevracejí.

3.    Vybrané návrhy, které byly zaslány do soutěže, mohou být vystaveny v rámci výstavy Schola Pragensis 2020.

4.    Pro inspiraci lze nahlédnout na vítězné návrhy z předchozích ročníků zde: http://skoly.praha-mesto.cz/88000_Plakaty-k-veletrhu-vzdelavani-Schola-Pragensis-od-roku-2003-do-soucasnosti

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Dvořák

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

oddělení regionálního školství

Jungmannova 35/29

Praha 1

Tel: 236 005 219

Email: pavel.dvorak@praha.eu

V Praze dne: 12. 2. 2020

KE STAŽENÍ - PROPOZICE SOUTĚŽE O NÁVRH PLAKÁTU 2020

Vloženo: 17.02.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1524 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021