konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka v Praze 12

  Rada městské části Praha 12

  v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

  vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky

  příspěvkové organizace

  Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, IČO: 63109701, se sídlem: Krouzova 3036/10, 143 00 Praha 4

  Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2020

  Předpoklady:

  odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

  svéprávnost,

  bezúhonnost,

  zdravotní způsobilost.

  Požadavky:

  organizační a řídící schopnosti,

  základní ekonomické znalosti,

  znalost problematiky školství a školských předpisů.

  K přihlášce doložte:

  úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

  doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),

  strukturovaný profesní životopis,

  evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Jahůdka v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Podání přihlášky

  Prostřednictvím pošty či osobním doručením: Do konkursního řízení budou zařazeny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12.

  Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ JAHŮDKA“

  Prostřednictvím datové schránky: Přihlášku lze zaslat do datové schránky MČ – „ktcbbxd“. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

  Prostřednictvím emailu: Přihlášku lze zaslat na adresu podatelna@praha12.cz. Přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

  Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 31. 3. 2020 do 12:00 hodin.

  Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař - referent odboru školství, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

   

  Vloženo: 12.02.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 590 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021