Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

  Rada Městské části Praha 7

  v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, vyhlašuje

  konkurzní řízení

  na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

  Předpokládaný nástup do funkce: 1. 5. 2020

  Požadavky:

  ·    Odborná kvalifikace dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

  ·    Minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

  ·    Bezúhonnost

  ·    Zdravotní způsobilost

  ·    Znalost českého jazyka

  Od kandidáta očekáváme:

  ·    Progresivní vedení školy s jasnou vizí směřující k modernímu vzdělávání s využitím inovativních přístupů

  ·    Vysoká úroveň vedení pedagogického sboru a podpory pedagogů

  ·    Ochota a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání a pedagogického leadershipu

  ·    Odborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

  ·    Znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě a ekonomice

  ·    Zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy

  ·    Dobrá komunikace s rodiči i žáky

  ·    Otevřenost a transparentnost   

  Nabízíme:

  ·    Maximální podpora zřizovatele pro realizování vizí rozvoje základní školy

  ·    Vysoké osobní ohodnocení dle kvality a nasazení

  ·    Finanční i jiná podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji

  ·    Zajímavá práce v prostředí progresivní MČ Praha 7

  ·    Podpora uvádějícího ředitele

  Náležitosti přihlášky do konkurzního řízení:

  ·    Jméno, příjmení, titul

  ·    Datum a místo narození

  ·    Státní příslušnost

  ·    Místo trvalého pobytu

  ·    Telefon, e-mail

  ·    Datum a vlastnoruční podpis

  K přihlášce uchazeč přiloží:

  ·    Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)

  ·    Doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů)

  ·    Strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)

  ·    Vizi a koncepci dalšího rozvoje Základní školy Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2, (max. 2 strany strojopisu formátu A4, opatřené datem a podpisem uchazeče)

  ·    Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

  ·    Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

  ·    Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u uchazečů/ek narozených před 1. 12. 1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.

  ·    Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Lhůta pro podání přihlášky:

  nejpozději do uzávěrky dne 29. 1. 2020 v 14.00 hod

  Způsob podání přihlášky:

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou na adresu: Úřad MČ Praha 7, odbor vzdělávání a projektového řízení, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

  Obálku označte slovy: „Konkurz - ředitel ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ - neotevírat".

  Termín konání konkurzního řízení: Pravděpodobný termín 2. 3. 2020 (uchazeči budou pozváni)

  Kontakt:

  Vedoucí odboru vzdělávání a projektového řízení Úřadu městské části Praha 7 – Bc. Soňa Hradecká, email: hradeckas@praha7.cz

  Schváleno usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0853/17-R ze dne 17. 12. 2019

  Ke stažení dokument v PDF.

  Vloženo: 18.12.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1526 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021