Pravidla soutěže "Zapadni na Scholu a vyfoť, co tě zajímá!“

(dále jen „soutěž“)

(dále jen „Pravidla“)

Článek I. – Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Hlavní město Praha, se sídlem Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000, IČO: 00064581, které soutěž realizuje prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, adresa pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00 (dále jen „Organizátor“).

Článek II. – Soutěž, účastník soutěže a předmět soutěže

II. 1. Účastník soutěže

Soutěžit může každý uživatel sociální sítě Facebook, tedy osoba, která má profil uživatele zřízen dle pravidel Facebooku, je starší 13 let věku s trvalým pobytem na území České republiky – v případě cizinců je předpoklad povolení pobytu na území ČR – (dále jen „účastník soutěže“). Slovní spojení „účastník soutěže“ je myšlen i pro všechny případy účastnic soutěže, čímž není opomíjena generová vyváženost účastnic a účastníků soutěže. Organizátor soutěže předpokládá, že účastník soutěže mladší 18 let, má souhlas k účasti v soutěži od svého zákonného zástupce. Účastníkem soutěže nemůže být žádná osoba, která je v jakémkoliv pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeni jsou také účastníci soutěže, kteří naplňují ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. 2. Zásady Organizátora vůči účastníkům soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo jakéhokoliv účastníka soutěže vyloučit ze soutěže z důvodu porušení, kteréhokoliv ustanovení těchto Pravidel. Ze soutěže boudou vyloučeni také všichni účastníci soutěže, kteří mohou porušovat nebo poškozovat práva Organizátora (nebo jeho zájmů), případně zda účastník soutěže může svým konáním porušovat platné právní předpisy, a nebo je v rozporu s dobrými mravy.

II. 3. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu konání veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019 v Kongresovém centru Praha, a.s. – tj. od 28. 11. 2019 od 9:00 hodin do 30. 11. 2019 do 18:00 hodin. Informace o veletrhu vzdělávání jsou na webových stránkách www.scholapragensis.cz.

II. 4. Předmět soutěže

Soutěž má za cíl přilákat uživatele Facebooku ke stránce, která informuje o veletrhu vzdělávání Schola Pragensis a zároveň nabídnout uživatelům Facebooku, zejména fanouškům stránky Schola Pragensis na Facebooku, nový pohled návštěvníků veletrhu (účastníků soutěže) na samotný průběh veletrhu vzdělávání Schola Pragensis. Účastníkem soutěže se stává ten, kdo dle těchto Pravidel provede následující úkony:

1.    seznámí se s Pravidly soutěže,

2.    stane se fanouškem stránky Schola Pragensis umístěné na sociální síti Facebook,

3.    provede soutěžní úkol, který spočívá ve zhotovení fotografie z průběhu konání veletrhu vzdělávání Schola Pragensis v termínu, který je uveden v bodě II. 3. Pravidel,

4.    zhotovenou fotografii umístí účastník soutěže do komentářů k příspěvku, který oznamuje tuto soutěž na stránce https://www.facebook.com/scholapragensis/, přičemž každý účastník tak může učinit pouze jednou v každý den konání veletrhu (tj. pouze maximálně tři příspěvky ve třech dnech v termínu konání soutěže, který je uveden v bodě II. 3. Pravidel),

5.    účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s těmito Pravidly,

II. 5. Losování výherců, výhra v soutěži

1.    Organizátor si vyhrazuje právo nevylosovat žádného výherce z účastníků soutěže z důvodu nízkého počtu účastníků soutěže.

2.    Organizátor si vyhrazuje právo nepřidělit žádnou výhru účastníkům soutěže v případě, že bude důvodné podezření ze spáchání podvodného jednání.

3.    V rámci soutěže bude rozdělována cena v podobě poukázek na nákup sportovního zboží v nominální hodnotě 1000,- Kč, přičemž organizátor soutěže věnuje do soutěže 8 poukázek v nominální hodnotě 1000,- Kč. Organizátor předpokládá vylosování maximálně čtyř účastníků soutěže (dále jen „výherců“), kteří každý obdrží dvě poukázky v celkové hodnotě 2000,- Kč.

4.    Losování výherců proběhne po ukončení veletrhu vzdělávání v průběhu měsíce prosince 2019.

5.    Vylosovaní výherci budou osloveni Organizátorem prostřednictvím soukromé zprávy přes Facebook.

6.    Výhra bude předána osobně v rámci drobné ceremonie, kterou připraví Organizátor, případně náhradním způsobem v případě neúčasti výherce na ceremonii.

Článek III. – Práva a povinnosti Organizátora soutěže

III. 1. Ukončení nebo přerušení soutěže

Organizátor může soutěž z objektivních důvodů kdykoliv zrušit, zkrátit nebo přerušit bez udání důvodu. Informace o ukončení, přerušení nebo zkrácení soutěže bude uveřejněna na stránce Schola Pragensis umístěné na Facebooku.

III. 2. Vyřazení nebo odstranění příspěvků účastníků soutěže Organizátorem

Organizátor odstraní veškeré příspěvky účastníků soutěže, které budou naplňovat svým obsahem prvky násilí, pornografie, vykazují rasovou nesnášenlivost, případně jsou jinak v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s platnými právními předpisy. Dále budou odstraněny příspěvky, které mohou mít za následek poškození práv Organizátora nebo třetí osoby, například v podobě zneužití ochranné známky, průmyslového vlastnictví nebo jakékoliv právní ochrany, kterou Organizátor nebo třetí osoba požívá, a to i přes to, že účastník soutěže to neměl v úmyslu.

III. 3. Práva účastníků soutěže

1.    Účastník soutěže nemá žádný právní nárok na účast nebo výhru v soutěži.

2.    Účastník soutěže se účastní soutěže dobrovolně s vědomím svých práv a povinností.

3.    V rámci soutěže uveřejňuje účastník soutěže své osobní údaje dostupné přes sociální síť Facebook – tj. minimálně jméno a příjmení, případně profilovou fotografii, je-li součástí účtu vytvořeného na sociální síti Facebook.

4.    Účastník soutěže vkládá jako soutěžní příspěvek fotografii, jejíž je autorem a tudíž má k fotografii veškerá práva, která jsou popsána ve zvláštní právní úpravě. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné porušování autorských práv třetí osoby.

5.    Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro účast v soutěži, komunikaci Organizátora s účastníkem soutěže a vyhodnocení soutěže s případným přidělením výhry. Jakožto správci udělujete tímto souhlas Hlavnímu městu Praze - Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: veškeré údaje nacházející se na Facebookové stránce Schola Pragensis, dále pak údaje vzešlé ze vzájemné komunikace mezi Organizátorem a účastníkem soutěže v podobě jméno a příjmení, e-mail, adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa na území České republiky (tento údaj bude zjišťován pouze pro ověření pobytu a pro případné zaslání výhry) a telefonní číslo. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem realizace vyhodnocení soutěže a prokázání předání výhry ze soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. Osobní údaje budou zpracovávány pouze elektronicky a nebudou předávány třetím osobám ani využity k jiným účelům, než bylo definováno výše. Soutěž není předmětem aktivit spjatých se sociální sítí Facebook ani žádných společností, které sociální síť Facebook provozují. Účastník soutěže tak bere na vědomí, že veškeré údaje poskytuje Organizátorovi soutěže.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení Pravidel

1.    Platnost a účinnost Pravidel: Tato pravidla nabývají účinnosti a platnosti uveřejněním těchto Pravidel na Facebooku na stránce https://www.facebook.com/scholapragensis/ nebo na portálu školství na adrese: http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Schola-Pragensis.

2.    V případě rozporů ustanovení těchto Pravidel s informačními tištěnými materiály, vyjádřeními pořadatelů veletrhu vzdělávání Schola Pragensis nebo jakéhokoliv výkladu těchto Pravidel se primárně budou aplikovat ustanovení těchto Pravidel, jejich aktuální znění bude uveřejněno na adrese: http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Schola-Pragensis.

3.    Pravidla soutěže budou k dispozici k nahlédnutí u pořadatele veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019, a to na vyžádání. Pořadatelem veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2019 je stejná osoba jako Organizátor soutěže, pro něž jsou vydána tato Pravidla.

4.    Pravidla byla ustanovena v Praze dne 18. 11. 2019.

PRVIDLA V PDF

SP19_foto_soutez_fb_11_2019.jpg

 

Vloženo: 21.11.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 537 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021