konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Pastelka v Praze 12

  Rada městské části Praha 12

  v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

  vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky

  příspěvkové organizace

  Mateřská škola Pastelka v Praze 12, IČO: 63832313,

  se sídlem: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 4 – Modřany

  Předpokládaný nástup do funkce: 1. 12. 2019

  Předpoklady:

  · odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

  pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  · příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

  · svéprávnost,

  · bezúhonnost,

  · zdravotní způsobilost.

  Požadavky:

  · organizační a řídící schopnosti,

  · základní ekonomické znalosti,

  · znalost problematiky školství a školských předpisů.

  K přihlášce doložte:

  · úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

  · doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),

  · strukturovaný profesní životopis,

  · evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Pastelka v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

  · výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  · lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

  nebo

  doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12

  nejpozději do uzávěrky dne 18. 10. 2019 do 12:00 hodin.

  Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ Pastelka v Praze 12“

  Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

  ke stažení - dokument v PDF

  Vloženo: 25.09.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 851 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021