Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Tyršovka v Praze 12

  v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v aktuálním znění vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

  Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, IČO 63109719,

  se sídlem: Lysinská 184/45, 143 00 Praha 4

  Předpokládaný nástup do funkce: 15. 8. 2019

  Předpoklady:

  ·    odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  ·    příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

  ·    svéprávnost,

  ·    bezúhonnost,

  ·    zdravotní způsobilost.

  Požadavky:

  ·    organizační a řídící schopnosti,

  ·    základní ekonomické znalosti,

  ·    znalost problematiky školství a školských předpisů.

  K přihlášce doložte:

  ·    úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

  ·    doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů),

  ·    strukturovaný profesní životopis,

  ·    evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

  ·    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  ·    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců),

  ·    souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete na stránkách městské části Praha 12 www.praha12.cz.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12

  nejpozději do uzávěrky dne 28. 6. 2019 do 12:00 hodin.

  Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ Tyršovka v Praze 12“

  Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

  Vloženo: 04.06.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 899 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021