Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací (Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726; Hotelová škola Radlická; SOU potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111; ZŠ LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399; DM a ŠJ, Praha 8, Pobřežní 6; ZUŠ, Praha 1, U Půjčovny 4; PPPP pro Prahu 3 a 9)

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

  ·    Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

  ·    Hotelová škola Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 115

  ·    Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111

  ·    Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

  ·    Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6

  ·    Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4

  ·    Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

  »    odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,

  »    příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

  »    plná způsobilost k právním úkonům,

  »    bezúhonnost,

  »    zdravotní způsobilost,

  »    znalost českého jazyka.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  »    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  »    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

  »    základní ekonomické znalosti,

  »    organizační a řídící schopnosti.

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  »    jméno, příjmení a titul uchazeče,

  »    pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

  »    datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce přiložte:

  »    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících,

  »    strukturovaný životopis,

  »    koncepci dalšího rozvoje školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

  »    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  »    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

  »    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka
  (ne starší než 2 měsíce).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kterékoliv konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením konkrétního konkursu:

  „konkurs – Gymnázium LITOMĚŘICKÁ“,

  „KONKURS – HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ“,

  „KONKURS – SOU POTRAVINÁŘSKÉ“,

  „KONKURS – ZŠ LOPES“,

  „KONKURS – DM A ŠJ POBŘEŽNÍ“,

  „KONKURS – ZUŠ U PŮJČOVNY“,

  „KONKURS – PPP pro Prahu 3 a 9“,

  a také heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 30. 4. 2018 do 18 hodin do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21  PRAHA 1

  Vloženo: 21.03.2018 | Dariana Medová | Přečteno: 1367 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021