Vyhlášení konkursních řízení na pozici ředitelek/ředitelů čtyř domů dětí a mládeže

  Rada HMP vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

  Dům dětí a mládeže Praha 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235, 150 00

  Dům dětí a mládeže Praha 6 se sídlem Praha 6 – Řepy, U Boroviček 650/5, 163 00

  Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7 se sídlem Praha 6 – Suchdol, Rohová 7/540, 165 00

  Dům dětí a mládeže Praha 7 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Šimáčkova 16/1452, 170 00

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  -    odborná kvalifikace a praxe podle § 5 zákona o pedagogických pracovnících,

  -    plná způsobilost k právním úkonům,

  -    bezúhonnost,

  -    zdravotní způsobilost,

  -    praxe v oboru min. 4 roky,

  -    prokázat znalost českého jazyka.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  -    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  -    základní ekonomické znalosti,

  -    organizační a řídící schopnosti,

  -    dále výhodou zkušenosti s řízením provozu.

  Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

  a) jméno, příjmení, titul,

  b) pozice, na kterou se uchazeč hlásí

  c) datum a podpis uchazeče

  K přihlášce přiložte:

  -    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  -    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  -    strukturovaný životopis,

  -    koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v DDM), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě,

  -    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

  -    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971, příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách http://skoly.praha.eu/pro-verejnost/konkursy),

  -    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením konkrétního konkursu:

  • „Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 5“
  • „Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 6“
  • „Konkurs – Dům dětí a mládeže, Praha 6, Suchdol, Rohová 7“
  • „Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 7“

  a heslem „Neotvírat“ musí být doručeny do 30. 4. 2018 do 18 hod. do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor sportu a volného času

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

  Další informace můžete získat na odboru sportu a volného času MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení volného času, tel. 236 005 912.

  Vloženo: 14.03.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2715 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021