Školní obědy dostupné pro každé dítě III

Rádi bychom Vás informovali o  vyhlášení 4. výzvy pro Specifický cíl I Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (výzva číslo 30_18_008). Na základě rozhodnutí radní pro školství, paní I. Ropkové se Hlavní město Praha opět do této výzvy zapojí a bude žadatelem. Školy (týká se pouze MŠ, ZŠ a prvního stupně víceletých gymnázií ) budou v roli partnera projektu s finančním příspěvkem. Pro možné prohlášení školského zařízení je nutné potvrzení od zřizovatele školského zařízení. Odkaz na samotnou výzvu naleznete: https://www.mpsv.cz/cs/32878

Pro zájemce zde uvádíme bližší informace:

Hlavním cílem projektu je: zajistit dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky ve školním roce 2018/2019.

Popis podporovaných (povinných) aktivit:

 • nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi, které zajišťují stravování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
 • stravné je hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné legislativy ve vnitřních dokumentech školy (školní řád/vnitřní řád zařízení školního stravování) zapojených do projektu. V případě, že zařízení školního stravování/škola pořizuje potraviny prostřednictvím veřejných zakázek, postupuje dle pokynů v příslušné kapitole Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I.
 • podpořeným dětem/žákům, které navštěvují zařízení školního stravování, zapojeným do projektu, je poskytována strava v rozsahu a kvalitě/nutričním složení jak je stanoveno platnou legislativou.
 • u partnerských organizací náklady na administrativní činnosti vyplývající z poskytování pomoci osobám z cílové skupiny, tedy dětem/žákům, ve výši 5 % z hodnoty schváleného rozpočtu alokovaného na nákup potravin. Popis aplikace procentního paušálu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I.

Způsobilé výdaje:

 • na přímé náklady projektu, tj. nákup potravinové pomoci (ve formě surovin pro přípravu stravného), které se vykazují pomocí jednotkových nákladů-ceny stravného uvedeného ve vnitřním předpise školy nebo zařízení školního stravování
 • na režijní náklady - ve formě paušálu, který bude ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu jednotlivého partnera. Tento paušál může být využit na úhradu nákladů spojených s administrativou projektu a jeho úhrada se ŘO nevykazuje.

Neuznatelné náklady projektu:

 • čipové karty
 • úroky z dlužných částek,
 • poskytování infrastruktury,
 • výdaje za použité zboží,
 • daň z přidané hodnoty, kromě případů, kdy je podle vnitrostátních právních předpisů neodpočitatelná
 • poplatky vzniklé na bankovních účtech příjemce a partnera

Poznámka:

Dále partner s finanční účastí není oprávněn vyžadovat uhrazení nákladů za čipy od rodičů, ani požadovat zálohu na tento čip, projekty podporované z programu FEAD neumožňují jakoukoliv finanční účast rodičů či potencionálních strávníků. 

Pokud nemá partner svoji vlastní jídelnu je možné popisované aktivity realizovat na základě objednávky s číslem projektu atd. u smluvní jídelny.

Informace pro zřizovatele školských zařízeních:

dotační vztah mezi příjemcem a partnerem projektu je v režimu zákona č.250/2000 Sb. Přijatá dotace od poskytovatele je pro příjemce (kraj) příjmem jeho rozpočtu podle § 8 odst.1 písm. f) zákona č.250/2000 Sb. Příjemce po schválení zastupitelstva či rady uzavírá se svými partnery Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem. Výdaje těmto partnerům jsou výdajem z rozpočtu kraje dle § 10 odst.1 písm. e) zákona č.250/2000 Sb., protože je potřebné dotaci poslat prostřednictvím rozpočtu zřizovatele partnera.

smlouva o partnerství s finanční účastí obsahuje přílohu, kterou musí partnerovi s finanční účastí potvrdit zřizovatel: Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu – formulář zasíláme v příloze – Příloha č. 2 Souhlas zřizovatele (poznámka číslo účtu u školského zařízení musí být totožné s podklady, které vyplňuje škola tedy s Finanční tabulkou podklad pro zapojení )

Informace pro budoucí partnery (MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia)

1.    Odhad potencionálních strávníků

 • pro odhad potencionálních žáků, kteří by se mohli zapojit do tohoto projektu je dobré využít metodiku od MPSV – příloha: Vodítka pro třídní učitele
 • MPSV si je vědomo, že z důvodu ochrany osobních údajů, není zcela přípustné přímé oslovení rodičů žáků, proto bude odhad potencionálních strávníků nepřesný, je vhodné toto číslo navýšit – celkový rozpočet nelze v průběhu projektu navyšovat
 • cílová skupina: děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi (tento stav bude ověřovat Úřad práce během měsíce května a června 2018, školské zařízení obdrží od ÚP respk. od Hlavního města Prahy přehled možných strávníků pro rok 2018/2019)

2.    Rozpočet

 • v příloze zasíláme jednoduchou tabulku/rozpočet (finanční tabulka podklad pro zapojení), který je nutný vyplnit (vyplňují se pouze bílá pole, šedivá jsou nastavena, tak, aby bylo vše dopočteno automaticky) , včetně povinných identifikačních údajů:  číslo účtu – partnerské školy, název banky atd.
 • rozpočet je důležitý k budoucímu podpisu partnerské smlouvy (bude to jedna z povinných příloh) a bez těchto údajů Vás nelze zařadit do žádosti o finanční podporu k projektu v systému ISKP+14

3.    Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem  

+ povinné přílohy budeme rozesílat po schválení návrhu této smlouvy Radou hl. m. Prahy  (pokud byste měli zájem prostudovat tuto smlouvu předem, pracovní verze je vyvěšena na stránkách MPSV + pracovní verzi zasíláme v přílohách tohoto e-mailu, přílohy k partnerské smlouvě bude nezměněny, v partnerské smlouvě by měly být provedeny pouze drobné změny)

Poznámka:

U MŠ je hrazena celodenní strava, u ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií je hrazen pouze oběd. Cena za stravu nesmí přesáhnout finanční limity na nákup potravin dle Sbírky zákonů  č. 107/2005 Sb.

Co je nutné dodat k možnému zapojení se do tohoto projektu:

1 fáze:

Je nutné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem paní Terezu Volfovou:  tereza.volfová@praha.eu: Tel.: +420 236 005 909

1.    Informaci, zda se školské zařízení  zájem zapojit se do tohoto projektu – termín: do 14.3. 2018

2.    V případě zájmu škola, dodá vyplněnou přílohu rozpočet (finanční tabulka podklad pro zapojení), kde je definován počet potencionálních strávníků + identifikační údaje o partnerské organizaci do 21.3. 2018 – do 15. 00 hodin – po tomto termínu není možné partnerské organizace zařadit do tohoto projektu

3.    Školské zařízení zajistí souhlas zřizovatele viz. příloha, je nutné dodat originál + 4 kopie Souhlasů zřizovatele se zapojením do projektu pro jednotlivé školy do 12.4. 2018 (formu dodání je nutné dohodnout s Terezou Volfovou)

2 fáze: Hlavní Město Praha jako příjemce finančních prostředků,  připraví žádost do systému MS2014, dále připraví tisk do Rady hlavního města Prahy, kde dojde ke schválení partnerské smlouvy a návrhu žádosti. Po tomto kroku budou partnerské organizace vyzváni k seznámení se schválenou smlouvou, dále Hlavní město Praha připraví smlouvy o partnerství. Statutární zástupci škol budou vyzváni k podpisu smlouvy a doložení originálů příloh: Finanční tabulka, Souhlas zřizovatele a Finanční identifikace partnera. O tomto kroku budou partnerské organizace informovány.

Hlavní kontaktní osobou bude stejně jako u předchozích výzev paní Volfová, v případě nedostupnosti je možné o informace požádat paní Kumžákovou (kontakty viz níže).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Vodítko pro třídní učitele

Podklady pro zapojení partnera do projektu: dokument 1, dokument 2, dokument 3

Oddělení koncepce a KONTAKTY NA KOORDINÁTORKY PROJEKTU:

Bc. Tereza Volfová

specialistka školství - projekty

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství a mládeže

Oddělení koncepce a projektů

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 005 909

tereza.volfova@praha.eu

www.praha.eu

 

Ilona Kumžáková Richterová

referentka stravování

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství a mládeže

Oddělení regionálního školství

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 005 294

ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

www.praha.eu

 

1.jpg

 

Vloženo: 12.03.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2479 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021