Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Větrníček v Praze 12

   

  Rada městské části Praha 12 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

  vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

  Mateřská škola Větrníček v Praze 12, se sídlem: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 – Kamýk

  Předpokládaný nástup do funkce: 01.09.2017

  Předpoklady:

  • odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,
  • svéprávnost,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky:

  • organizační a řídící schopnosti,
  • základní ekonomické znalosti,
  • znalost problematiky školství a školských předpisů.

  K přihlášce doložte:

  • úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný profesní životopis,
  • evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Větrníček v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12 nejpozději do uzávěrky dne 26.07.2017 do 12:00 hodin.

  Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ VĚTRNÍČEK“

  Případné dotazy na telefonu 261 397 310, Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Milan Maruštík

  starosta

  Mgr. Jan Marhoul, B.A.

  1. zástupce starosty

   

  Vloženo: 11.07.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1795 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021