Vzorový stipendijní řád - účinný od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020

1)    Stipendium je součástí programu na podporu odborného školství v hlavním městě Praze.

2)    Tento vzorový stipendijní řád vychází ze závazných Pravidel pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou (dále jen „pravidel“).

3)    Poskytovatelem stipendia je hlavní město Praha, které stipendium poskytuje prostřednictvím škol jednotlivým žákům.

4)    Stipendium je nenároková platba a poskytovatel může v souladu s pravidly změnit podmínky jeho vyplácení nebo vyplácení stipendia pozastavit.

5)    Stipendium je výplata peněžních prostředků žákům jako jejich příjem, přičemž je podle zákona osvobozeno od všech daní.  

6)    Základní výše stipendia je stanovena na 800 Kč měsíčně ve všech ročnících a všech vybraných oborech.

7)    Bonus za vyznamenání v celkovém hodnocení je stanoven na 2 000 Kč v každém pololetí pro všechny ročníky a vybrané obory.

8)    Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání (bez zkráceného studia) ve vybraném oboru středního odborného vzdělání.

9)    Pro přiznání stipendia v prvním ročníku, musí žák po začátku studia absolvovat minimálně tři kalendářní měsíce souvislé školní docházky. V případě, že v tomto období žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nemá nárok na přiznání stipendia.

10)   V případě, že žák přestoupí z jiné školy nebo z jiného oboru vzdělání do oboru vzdělání podporovaného stipendiem, má po splnění všech podmínek daných stipendijním řádem nárok na stipendium. Stane se tak prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém přestoupil.

11)   V případě dlouhodobé absence žáka, například z důvodu nemoci nebo jiných příčin, a činí-li tato absence více jak 50 % docházky z daného období, nárok na vyplacení stipendia v tomto období zaniká.

12)   V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium.

13)   V případě, že žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nárok na stipendium mu zaniká počátkem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém studium přerušil.

14)   Pro trvání nároku na stipendium nesmí mít žák žádnou neomluvenou absenci, kázeňské opatření uložené ředitelem školy nebo třídním učitelem.

15)   Pokud žák bude mít v pololetí nebo na konci roku sníženou známku z chování, nárok na stipendium zaniká na celé následující pololetí.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

FORMÁT .docx

FORMÁT PDF

Vloženo: 03.07.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1635 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021