Sběr dat výkazu S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2021

  Sběr dat

  Termín pro odeslání dat ze škol je MŠMT stanoven nejpozději do 10.6.2021.

  Výkaz vyplňují všechny mateřské školy, včetně mateřských škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výkaz nevyplňují mateřské školy při zdravotnických zařízeních a mateřské školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

  Výkaz neodevzdávají školy, v nichž se z jakýchkoli důvodů nekonal zápis k předškolnímu vzdělávání (škola se bude rušit, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). Škola tuto skutečnost pouze oznámí příslušnému zpracovatelskému místu (viz dále).

  Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa mateřské školy, kde se uskutečnil zápis (dále jen „pracoviště“), zapsaná do rejstříku. Za pracoviště mateřské školy se považuje takové pracoviště dané školy, v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a které s jiným vykazujícím pracovištěm téže školy prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani s ním není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola. V dalším textu se pod pojmem „škola“ rozumí též pracoviště, pokud ze souvislostí nevyplývá jiný výklad. Pokud škola organizovala zápis pouze na jednom pracovišti, vyplní jen jeden výkaz, do kterého zahrne všechny požadované údaje..

  Způsob předání je elektronicky v internetové aplikaci pro sběr dat "Sběr dat regionální školství" na http://sberdat.uiv.cz/login/.

  Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu). Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

  Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

   

  IČO: xxxxxxxx sběr dat

  Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

  V případě, že se ve škole nekonal zápis k předškolnímu vzdělávání (škola se bude rušit, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). je nutné tuto skutečnost oznámit správnímu úřadu na:
  - kristina.hunkova@praha.eu (za obvod: Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 9)
  - lenka.mudrova@praha.eu (za obvod: Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 10).
  Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

  Kontakty na zpracovatele S51-01 podle obvodů Prahy ke stažení ZDE.

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením do aplikace kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.


   


  Důležité odkazy:

   

  Zdroj: MŠMT

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 29.05.2017 | Aktualizováno: 03.06.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 5785 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021